Už ma ne­baví byť do­spe­lou. Ľu­tu­jem, ako som chcela do­spieť, pre­tože byť veľ­kou vô­bec nie je zá­bava. Už chá­pem, čo mi všetci ho­vo­rili. Kým si dieťa, je všetko ľah­šie.

Chcem byť znova dieťa a ne­mať žiadne prob­lémy. Ne­rie­šiť školu či prácu, pe­niaze, hádky a ži­vot. Chcem sa vrá­tiť do ob­do­bia, kedy je­diné, čo ma zau­jí­malo, boli hry. Vstá­vať vtedy, kedy sa chce mne a po­zrieť si roz­právku. Chcem opäť ve­riť, že svet je ide­álny a všetko je do­ko­nalé. Chcem byť stále s ro­dičmi, cí­tiť ich ob­ja­tie, do­vo­liť im, aby vy­rie­šili všetky moje prob­lémy, hoci aj s kri­kom. Tú­žim byť opäť mi­lo­va­ným die­ťa­ťom, ktoré aj keď niečo po­kazí, je stále stre­dom ich ves­míru.

foto: www.pin­te­rest.com

Chcem, aby mi na Via­noce dar­čeky opäť no­sil Je­žiško, kto­rému bu­dem pí­sať listy. Nech znova príde Mi­ku­láš a do­ne­sie mi plnú čižmu slad­kostí, ktoré keď zjem, tak mi bude jedno, koľko pri­be­riem. Tú­žim znova za­žiť mo­ment, kedy mi Zúb­ková víla ne­chá pod van­kú­šom dar­ček za môj prvý vy­pad­nutý zub. Jed­no­značne ma to te­šilo viac ako do­spe­lácke účty u zu­bára. Hoci pre nie­koho sú to ne­zmysli, mne tieto „klam­stvá“ vy­bu­do­vali det­stvo, po­sta­vili zá­klady pred­sta­vi­vosti a roz­hodne by som ich chcela za­žiť znova.

Už si ani ne­pa­mä­tám, kedy som za­padla do tohto ste­re­otyp­ného sveta. Keď je člo­vek do­spelý, za­čne ro­biť veci zo zvyku. Už ne­verí na zá­zraky a čaro det­stva sa stráca. Práve preto ďa­ku­jem mo­jim ro­di­čom, že mi umož­nili mať tak krásne det­stvo. Aj bežné dni mi do­ká­zali obo­ha­tiť kús­kom fan­tá­zie. Dali mi det­stvo, na ktoré mám nád­herné spo­mienky, do kto­rých by som sa tak rada vrá­tila.

foto: www.pin­te­rest.com

Byť die­ťa­ťom malo ne­spo­četne veľa vý­hod, no vý­hody do­spe­losti mi akosi uni­kajú. Kedy sa stra­tila ra­dosť zo ži­vota a všetka tá ener­gia? Kedy sme sa pre­stali ob­lie­kať ve­selo? Kedy sme za­padli do do­spe­lác­keho ži­vota? Ni­koho som ne­po­čú­vala, keď mi toto ho­vo­ril. Dnes som do­spelá a chcem byť znova die­ťa­ťom, za­tiaľ čo tam vonku sú deti, ktoré chcú byť čím skôr veľké.

Komentáre