Ak si ako ja, ur­čite si po­zorne čí­taš nut­ričné hod­noty kaž­dej jed­nej po­tra­viny. A ak sa tiež sna­žíš li­mi­to­vať svoj prí­jem cukru, tak ur­čite vieš, že je prak­ticky ne­možné nájsť v ob­chode za­ba­lenú po­tra­vinu, ktorá ho ne­ob­sa­huje.

Cel­kovo je vô­bec ťažké pred­sta­viť si deň bez sla­de­nia. Ži­jeme v kul­túre, kde sme si síce ve­domí zdra­vot­ných ri­zík, ktoré kon­zu­má­cia cukru pri­náša, no na­priek tomu sa stále nájde nie­kto, kto bude tieto in­for­má­cie spo­chyb­ňo­vať. Kto ti bude ne­us­tále tvr­diť, že cu­kor je jed­no­du­cho pre ži­vot po­trebný.

Na­šťas­tie sa Sa­cha Har­land z Life-Hun­ters roz­ho­dol uro­biť po­kus, kto­rým vy­vrá­til ná­zory všet­kých cu­kor-po­zi­tív je­din­cov. Sa­cha chcel ve­dieť, čo me­siac bez pri­da­ného cukru spraví s jeho men­tál­nym a psy­chic­kým zdra­vím.

lifebuzz-0285c03896b9670d6a401f8682c50eb4-wide_1000-672x372foto: you­tube

V pr­vých dňoch svojho veľ­kého expe­ri­mentu to bolo fakt peklo – ne­us­tály po­cit hladu bol pre mla­dého cha­lana fakt psy­chicky ná­ročný. Zau­jí­mavé však je, že ako­náhle si Sa­chovo telo na nový re­žim zvyklo, všetko sa ob­rá­tilo o sto­osem­de­siat stup­ňov.

Cesta Sa­chu za lep­ším zdra­vím ne­bola jed­no­du­chá, no práve o to in­špi­ra­tív­nej­šie je vi­dieť, čo do­káže sila vôle. Ne­exis­tuje v na­šom ži­vote nič, čo by sme pri správne na­sta­ve­nej mysli ne­do­ká­zali.

sugar-free_1024foto: you­tube

Vý­sle­dok expe­ri­mentu ma vô­bec ne­prek­va­pil, stalo sa presne to, čo som oča­ká­val.

Váha: Pred­tým 81,7 kg, te­raz 77,2 kg.

Per­cen­tu­álny po­diel tuku: Pred­tým 15,5%, te­raz 14,2%

Krvný tlak: Pred­tým 135/75, te­raz 125/75

Cho­les­te­rol: Pred­tým 4,6, te­raz 4,0

He­mog­lo­bín: Pred­tým 10,6, te­raz 10,0

Sa­cha Har­land uzav­rel celú 30-dňovú ka­pi­tolu tým, že z času na čas si ur­čite vy­c­hla­dené pivko a čo­ko­lá­dovú ty­činku do­praje. Ko­niec kon­cov, presne na to sú tieto po­tra­viny ur­čené – ako malý, ob­časný hriech. Prob­lém je, keď sa tieto sa­cha­ri­dové bomby stanú bež­nou sú­čas­ťou na­šich je­dál­nič­kov. Kľú­čom k šťast­nému ži­votu predsa nie je do­ko­na­losť, ale vy­vá­že­nosť.

Po­zri si Sa­chov bláz­nivý prí­beh za­chy­tený na vi­deu:

zdroj: ve­de­lis­teze.sk, ti­tulná foto: ko­láž

Komentáre