S  man­že­lom sme sa roz­hodli strá­viť Via­noce a prí­chod no­vého roku v teple. Na­šou jas­nou voľ­bou bola Ázia a Srí Lanka sa nám tak­po­ve­diac pri­tra­fila – tam boli to­tiž lacné le­tenky. Ne­ve­deli sme, čo od toho oča­ká­vať, teda ok­rem slo­nov a čaju. Bola to naša prvá ázij­ská kra­jina vô­bec, a preto naše prvé kroky na pôde Cej­lónu spre­vá­dzali obavy.

DSC02951

Po pr­vých mi­nú­tach mimo lie­tadla sa však naše obavy rozp­ly­nuli. Ľu­dia sú ne­sku­točne milí, ná­po­mocní, usmie­vaví. Jed­no­du­cho sme si ich za­mi­lo­vali. Roz­hodli sme sa, že pre­ces­tu­jeme hlavne zá­padnú a strednú ob­lasť. Na­ším hlav­ným pros­tried­kom bol vlak. Na jed­not­li­vých mies­tach sme bý­vali u do­má­cich (iba v Ko­lombe a pri le­tisku sme spali v ho­teli), kde sme zväčša strá­vili dve až päť nocí takže sme mohli za­žiť pravú srí­lan­skú kul­túru a ži­vot. Veď na­šim cie­ľom aj tak ne­bolo pre­ces­to­vať každý kút, aby sme si mohli na ima­gi­nár­nom zo­zname od­fajk­núť, koľko sme toho vi­deli, ale trá­viť čas v spo­loč­nosti lan­ka­nov.

DSC03513

foto: ar­chív au­torky

Ak sa aj ty chys­táš na Srí Lanku, tu je zo­pár ti­pov na čo by si sa mal pri­pra­viť:

 • jazdí sa opačne ako u nás, rov­nako ako v An­glicku. Do­prava je cha­otická, nemá tak­mer žiadne pra­vidlá, až na jedno. Kto je rých­lejší osto­šesť trúbi na po­mal­ších aby mu uhli.
 •  prak­ticky tu ne­exis­tujú chod­níky (ok­rem väč­ších miest). Chodci cho­dia po ceste (v tom lep­šom prí­pade po pa­ne­loch po­nad splašky) a sú ne­žia­dú­cim ele­men­tom, po­dobne ako cyk­listi či vo­zič­kári. Darmo pôj­deš v pro­ti­smere, au­to­bus ťa ve­selo vy­tlačí až do prie­kopy a ne­za­budne pri tom za­trú­biť.
 • ak chceš prejsť na druhú stranu cesty rad­šej to urob rýchlo a obo­zretne. Na pre­chode ti sotva za­sta­via.
 • ak sa roz­hod­neš jaz­diť au­to­bu­som, mu­síš najprv nájsť ten správny. Na vý­cho­dzej au­to­bu­so­vej sta­nici šo­fér vy­kri­kuje cie­ľovú sta­nicu (tú ma na­šťas­tie na­pí­sanú aj na ta­buli na čel­nom skle), vy­razí až keď sa au­to­bus na­plní. Po­čas jazdy chodí vy­be­rač ces­tov­ného, ktorý sa spýta na tvoju cie­ľovú sta­nicu a podľa toho mu za­pla­tíš ur­čitú sumu.

DSC02629

 • ak sa roz­hod­neš jaz­diť vla­kom vy­ber si prvú alebo druhú triedu. Tre­tia je ad­re­na­lí­nová, jed­no­du­cho vi­síš von z vlaku. Skú­sili sme, ne­od­po­rú­čam. Prvá trieda však býva vy­pre­daná me­siac do­predu, bo­hu­žiaľ srí­lan­ské že­lez­nice ne­majú on­line pre­daj lís­tkov, no ak pop­ro­síš do­má­ceho, u kto­rého bu­deš bý­vať aby ti ho kú­pil, ochotne tak urobí. Gra­fi­kon si mô­žeš po­zrieť tu. Vo vlaku lís­tky ne­kon­tro­lujú, no odo­vzdá­vajú sa pri vý­chode zo sta­nice, takže ich ur­čite ne­vy­ha­dzuj.

DSC02897

 • naj­čas­tej­ším do­prav­ným pros­tried­kom je tuk-tuk, ktorý je lac­nej­šou náh­ra­dou ta­xí­kov. Ni­kdy ne­sa­daj do tuk-tuku bez toho aby si ve­del vzdia­le­nosť do tvojho cieľa a ne­do­ho­dol sa na cene. Spra­vidla sa za prvý ki­lo­me­ter platí 70 ru­pií, za každý ďalší 50. Je možné zjed­ná­vať.
DSC03515

foto: ar­chív au­torky

 • tra­dič­ným ve­rej­ným WC sú stu­pačky, ktoré však ne­majú spla­cho­va­nie, ale pri kaž­dej z nich je pod ko­hú­ti­kom po­lo­žené ve­dierko. To­aletný pa­pier sa na­chá­dza má­lo­kde, po­u­ží­vajú bi­de­tové spr­šky. Na nie­kto­rých vla­ko­vých sta­ni­ciach či at­rak­ciách je WC pre cu­dzin­cov, ktoré je kla­sické ako u nás, rov­nako ako na uby­to­va­cích za­ria­de­niach.
 • voda z ko­hú­ti­kov nie je pitná, ku­puj si ba­lenú. Aj do­máci to tak ro­bia.
 • zá­suvky sú od­lišné ako tie naše (troj­ko­lí­kové). Vezmi si so se­bou ce­ruzku. Ak ju za­pich­neš do hor­nej dierky bez prob­lé­mov si na­bi­ješ te­le­fón.
 • zo Srí Lanky sa na Slo­ven­sko (ale aj vrámci os­trova) zo svo­jej SIM karty ne­do­vo­láš, SM­Sky sa dajú po­sie­lať. Ak chceš te­le­fo­no­vať mu­síš si kú­piť kartu miest­neho ope­rá­tora (napr. na le­tisku).

DSC03069

 • pri vstupe na jed­not­livé spo­plat­nené at­rak­cie (chrámy, sloní si­ro­ti­nec a pod.) je od­de­lená prieh­radka pre cu­dzin­cov, vstupné je nie­koľ­ko­ná­sobne vyš­šie ako pre do­má­cich.
 • pri vstupe do budd­his­tic­kých kláš­to­rov je po­trebné vy­zuť sa, nie je do­vo­lené pó­zo­vať a fo­tiť sa pred so­chou Buddhu, v hin­du­is­tic­kých chrá­moch je za­ká­zané fo­tiť.
DSC03106

foto: ar­chív au­torky

 • ak si chceš od­fo­tiť zbe­račku čaju pri­prav sa na to, že bude od teba pý­tať pe­niaze.
 • v nie­kto­rých prí­pa­doch si za svoje služby sami vy­pý­tajú pre­pitné. Z vlast­nej skú­se­nosti viem, že 20 ru­pií je pri­málo, 200 pri­veľa.
 • do­máci ne­majú zmy­sel pre sú­kro­mie. Ak bu­deš v banke me­niť pe­niaze môže sa stať, že bu­deš ob­klo­pený aj troma do­má­cimi, ktorí ti budú hľa­dieť rovno do pe­ňa­ženky.

DSC03015

 • prav­de­po­dobne po celý čas bu­deš ra­ňaj­ko­vať wes­tern bre­ak­fast, teda ome­letu, hrianku z to­as­to­vého chleba, džem, maslo, džús, ovo­cie a čierny čaj alebo kávu. Ak po­vieš do­má­cim, že pre­fe­ru­ješ srí­lan­ské ra­ňajky, ochotne ti ich pri­pra­via. Pri­prav sa však na kari s ry­žou alebo re­zan­cami či slanú ryžu s me­dom.
 • kari ťa bude pre­na­sle­do­vať aj me­siac po prí­chode do­mov. Ak sa roz­hod­neš dať si „zá­padné“ jedlo ur­čite v ňom bude chuť kari.
 • Srí­lan­ča­nia mi­lujú pi­kantné, takže čili pap­ričky sú sú­čas­ťou kaž­dého jedla (nie­kedy ich po­dá­vajú od­de­lene).

DSC03620

 • pri­prav sa na litre milk tea, teda čier­neho čaju s cuk­rom a mlie­kom. Zväčša sa  cu­kor a mlieko po­dáva od­de­lene, no na­prí­klad vo vlaku ti ho na­lejú priamo z ter­mosky silne osla­dený
 • na ulici ne­náj­deš smetné koše, do­máci há­džu od­pad na zem. No nájdu sa aj vý­nimky. Nie­kde sú koše aj na trie­dený od­pad.
 • ľahko sa ti môže stať že bu­deš v izbe bý­vať s ge­ko­nom či ne­to­pie­rom.
 • všade sa po­tu­lujú psy. Nie­ktoré vy­ze­rajú na­ozaj zú­bo­žene, no zá­sadne ne­chy­tať! Hrozí bes­nota.
DSC03571

foto: ar­chív au­torky

Srí Lanka nám uča­ro­vala svo­jou prí­ro­dou, kul­tú­rou a hlavne ľuďmi, ktorý ju ro­bia tým čím je. Už pri od­chode sme plá­no­vali náš ná­vrat. Je to miesto, kde denno denne stret­neš usmie­va­vých, ná­po­moc­ných ľudí, po celý čas ťa bude spre­vá­dzať vôňa von­ných ty­či­niek a v nie­kto­rých mo­men­toch sa za­staví čas, pri kto­rých si uve­do­míš aké krásne je žiť.

DSC03681

Komentáre