Ni­kto ne­vie, čo si o tom článku mys­lieť. Vo­gue – teda ma­ga­zín, ktorý do­slova ur­čuje trendy, tvrdí, že éra uka­zo­va­nia vý­stri­hov skon­čila.

Áno, čí­taš správne. Brit­ský Vo­gue sa vo svo­jom de­cem­bro­vom čísle vy­jad­ril, že pr­sia už nie sú v móde.

Tzv. high fas­hion, teda lu­xus­nej­šia a ele­gan­tnej­šia móda, vraj sme­ruje do ab­so­lút­neho za­ha­le­nia. Kat­hleen Baird-Mur­ray, au­torka kon­tro­verz­ného článku, si tento trend všimla na čer­ve­ných ko­ber­coch. Podľa nej pri­chá­dza éra ro­lá­kov a stried­mych stri­hov, ktoré za­ha­lia celý de­kolt.

Ok, Vo­gue teda niečo tvrdí, na­šťas­tie majú ľu­dia vlastný rozum a proti týmto tvr­de­niam na­stala vzbura. Aj v Od­zadu si mys­líme, že tieto tvr­de­nia sú skôr sna­hou o vy­vo­la­nie kon­tro­ver­zie a sub­jek­tív­nym doj­mom, nie o re­álne fakty. Len 11% či­ta­te­ľov článku si v an­kete ma­ga­zínu myslí, že vý­strihy kon­čia, na­opak až 67% opý­ta­ných žien tvrdí, že po­kiaľ žena má čo uká­zať, mala by to uká­zať.

Ne­mu­síš teda ro­biť žiadnu pa­niku. Áno, možno za tieto tvr­de­nia môže fakt, že nie­ktoré ženy ne­poz­najú únosnú mieru a ich vý­strihy pre­šli až do vul­gár­nosti. Aj ten však mô­žeš uká­zať s ele­gan­ciou a grá­ciou. Na­vyše to, že nie­kto na čer­ve­nom ko­berci chodí za­ha­lený ešte ne­zna­mená, že sa treba opi­čiť. Naj­lepší štýl je ten, ktorý si vy­tvo­ríš sama, bez ohľadu na to, čo ti aká ce­leb­rita tvrdí.

ti­tulná foto: Pe­xels

Komentáre