S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou už väč­šina z Vás čí­tala, resp. po­čula o no­vej in­ter­ne­to­vej hre s náz­vom „modrá veľ­ryba“. Dô­vo­dov, prečo pí­šem člá­nok práve o tomto prob­léme je mnoho. Jed­ným z nich je sku­toč­nosť, že to nie je iba oby­čajná hra, akou bol kto­rý­koľ­vek iný vir­tu­álny fe­no­mén. Te­e­na­geri, ktorí sa do­stanú do tohto za­ča­ro­va­ného kruhu sú ohro­zení na ich vlast­ných ži­vo­toch.

Tento por­tál je pri­oritne ur­čený pre mladé, do­spie­va­júce a do­spelé ženy, ktoré po­tre­bujú kaž­do­denné po­vzbu­de­nia, ale tak­tiež aj pre ľudí, ktorí budú mať v bu­dúc­nosti svoje vlastné ro­diny, deti a nie­koľ­ko­ná­sobne hor­šie prob­lémy, keďže evo­lú­cia vedy a tech­niky ide zá­vrat­nou rých­los­ťou vpred. Bo­hu­žiaľ túto evo­lú­ciu vo väč­šine prí­pa­doch vy­uží­vame proti sebe. Ľu­dia proti ľu­ďom.

Prin­cíp hry spo­číva v ľahko prí­stup­ných bo­doch tak­mer pre kaž­dého. Na kto­rej­koľ­vek so­ciál­nej sieti stačí ozna­čiť hash­tag so zne­ním: „som­prip­ra­vený“ alebo „mod­rá­veľ­ryba“. A po nie­koľ­kých ho­di­nách by sa mal oz­vať je­den z or­ga­ni­zá­to­rov vý­zvy, ktorý hrá­čovi zadá úlohy. Tieto úlohy musí hráč spl­niť do 50 dní od za­ča­tia vý­zvy. Dané úlohy gra­dujú od po­ze­ra­nia ho­ro­ro­vých fil­mov, cez seba po­ško­dzo­va­nie až po zá­ve­rečnú úlohu, kto­rou je sa­mov­ražda. Pre pre­chá­dza­nie jed­not­li­vých „le­vel-ov“ mu­sia zú­čast­není hráči pri­dať fo­to­gra­fiu ako dô­kaz, že úloha bola spl­nená. V prí­pade, ak hráč chce skon­čiť s touto hrou, stane sa obe­ťou vy­die­ra­nia zo strany or­ga­ni­zá­to­rov, skrátka nie je cesty späť. Keď sa hrá­čovi po­darí spl­niť všetky úlohy, na svoj pro­fil by mal za­ve­siť fo­to­gra­fiu s veľ­ry­bou a s hash­ta­gom „ko­niec“. Toto má zna­čiť, že účast­ník hry je pri­pra­vený umrieť.

eng.kavkaz-uzel.eu

eng.kav­kaz-uzel.eu

Ape­lu­jem na ne­ná­vistné ko­men­táre ľudí na túto hru. „Decko, ktoré to skúsi musí byť psy­chicky choré.“, „Už len šesť­ročné deti majú viac roz­umu, než tí kre­téni, ktorí to za­čnú hrať.“ Nie! Tieto deti iba ne­vi­dia zmy­sel ži­vota, ne­dos­táva sa im do­sta­tok po­zor­nosti a lásky od ro­diny a blíz­kych, pre­tože ži­jeme v tak upo­náh­ľa­nej dobe, že za­bú­dame na to naj­dô­le­ži­tej­šie. Na deti, ktoré sú na­šou bu­dúc­nos­ťou.

Po­tom, ako sa po­lí­cia za­čala za­obe­rať sa­mov­raž­dou dvoch diev­čat z Ruska spô­so­be­ných práve touto ne­bez­peč­nou hrou. Sa ob­ja­vilo do týždňa ďal­ších päť sa­mov­rážd, kedy po­lí­cia rázne za­kro­čila, vy­tvo­rila si fa­lošný pro­fil, cez ktorý sa jej po­da­rilo ko­mu­ni­ko­vať s ad­mi­nis­trá­to­rom. Ne­trvalo dlho a ad­mi­nis­trá­tora chy­tili a za­tkli. Bol ním dvad­sať­je­den-ročný  Phil­lip Bu­de­i­kin. Na slo­bode však zo­stali Phi­li­povi na­sle­dov­níci, ktorí chcú po­kra­čo­vať v jeho za­ča­tej hre so ži­votmi te­e­na­ge­rov.

https://www.you­tube.com/watch?v=-qXdRW6Jh4g

Preto Vás chcem vy­zvať, milí pria­te­lia, je­diný možný spô­sob ako to­muto prob­lému pre­dísť je dať ho do po­ve­do­mia os­tat­ným. Roz­prá­vajte o tom, buďte vní­maví, po­má­hajte a ne­od­su­dzujte. #OpB­lu­e­whale #Pe­op­le­Help­Pe­ople

Komentáre