Toto ume­nie je plné hu­moru a sa­tiry s bo­ha­tou his­tó­riou. Ná­zov vy­chá­dza z ta­lian­ského slova „vtip“ a pô­vodne išlo o hu­dobno – dra­ma­tický žá­ner, ktorý je spo­jený so zve­li­čo­va­ním a iró­niou. Dnešné pred­sta­vi­teľky ho po­su­nuli na vyš­šiu úro­veň a to na scé­nické vy­stú­pe­nia s ero­tic­kým ná­dy­chom. Je to však ele­gan­cia, zmy­sel­nosť, žen­skosť a fakt, že ta­neč­nice sa ni­kdy ne­vyz­lečú úplne do­naha, tým, čo robí vy­stú­pe­nia zau­jí­mavé a na­pí­navé.

f526bde92798d8a7f8c0876f6e571df8foto: pin­te­rest

Bra­ti­slava Bur­le­sque je prvý a je­diný bur­le­sque hub na Slo­ven­sku. Hlav­nou ak­ti­vi­tou je vlastná pro­duk­cia ori­gi­nál­nych a veľ­ko­le­pých shows. Mnohé členky sa už do­stali na via­ceré vý­znamné fes­ti­valy po ce­lej Európe a USA.

Bra­ti­slava Bur­le­sque nás po­zýva na v po­radí už piate ce­lo­ve­černé pred­sta­ve­nie z vlast­nej pro­duk­cie, ktoré sa usku­toční 26. no­vem­bra 2016 v Ate­li­éri Ba­by­lon. Ča­kajú na nás dych­be­rúce šelmy, ktoré zlá­kajú našu pred­sta­vi­vosť a roz­to­čia ne­spú­taný ko­lo­toč zá­bavy v kú­zel­nom svete cir­kusu, lesku, flirtu a de­ka­den­cie.

Pó­dium ovládnu pravé slo­ven­ské, no sve­tovo známe bur­le­sque sho­wgirls pod ve­de­ním He­ad­mis­tress Lotta Love; klauni z Cir­kus-kus so svo­jimi fa­reb­nými vy­stú­pe­niami pl­nými tri­kov, žon­glo­va­nia, ak­ro­ba­cie a ne­ko­nečne krásna a ta­len­to­vaná spe­váčka Fia Sco z Viedne.
14517590_310593722641741_4377547372805044942_nfoto: fb Lotta Love

 

Ne­bude chý­bať ani opojná af­ter party, sú­ťaž o naj­lep­šie ob­le­če­ného di­váka a tom­bola so skve­lými ce­nami.

Lís­tky sú v pre­daji on­line na Pred­pre­daj.sk alebo v nie­kto­rom z pre­daj­ných miest.

co­ver foto: bra­ti­sla­va­bur­le­sque.com

Komentáre