Sme rov­naké, a predsa tak iné. Sme tie, ktoré radi rie­šia veci do hĺbky a je­diné ob­le­če­nie, ktoré k svojmu ži­votu po­tre­bu­jeme, je všetko. Čo sa týka snov a plá­nov, hudby, vkusu na mu­žov, tu sa naše cesty roz­chá­dzajú. Každá z nás je vý­ni­močná by­tosť, tú­žiaca po nie­čom inom. A tak je to v rov­no­váhe – ne­bu­deme sa predsa me­dzi se­bou biť o to isté. 🙂 Exis­tujú však isté slovné spo­je­nia, ktoré by po­z­dvihli kú­tiky úst kaž­dej z nás. Sú bláz­nivé, ale možno sa v nich náj­deš rov­nako, ako ja.

 

  1. Zlatko, veď ty vô­bec ne­mu­síš chud­núť do pla­viek. Kľudne si daj všetky svoje obľúbené slad­kosti, pre mňa bu­deš aj tak tá najk­raj­šia.

Od: tvojho pria­teľa

Krásne, no nie? Twix, snic­kers, ana­nás, si­ru­pové coc­taily by okolo nás lie­tali ako na be­žia­com páse, ku kto­rým by sa sme­rom na­hor po­stupne pri­dala aj ru­čička na váhe. Fra­jer, ktorý by nad tým len má­vol ru­kou, je vážne po­klad (len v prí­pade, po­kiaľ by nám už po­maly ne­hro­zila nad­váha).

 

  1. Sa­moz­rejme, že si môžeš po­ži­čať naše auto.

Od: mi­lých ro­di­čov

Nie si práve naj­lep­šia šo­férka a tvoj otec len kŕ­čo­vito drží ručnú brzdu hneď, ako sa od­le­píš z ob­rub­níka? Tak to ti asi ťažko dáva kľúče od svojho auta (po­kiaľ za­tiaľ ne­máš vlastné). Ne­bolo by však fajn mať ho ho­ci­kedy by si si za­žia­dala?

 

  1. Príjmu ťa hoci aj na Har­vard, si vážne úžasná štu­dentka!

Od: pro­fe­so­riek/pro­fe­so­rov

Známky roz­hodne nie sú me­rad­lom in­te­li­gen­cie, ale byť pri­ro­dzene múd­rou by chcela byť každá z nás. Aký to musí byť po­cit, keď sa o teba tr­hajú všetky za­hra­ničné pre­stížne uni­ver­zity?

 

  1. Si ten typ diev­čaťa, pri kto­rej by mi ani večnosť strá­vená s te­bou ne­sta­čila.

Od: taj­nej lásky/ pria­teľa

Tu ne­treba nič do­dá­vať. Je to do­sta­točne sladké.

 

  1. Mi­lá­čik, tvoje „ob­časné“ ná­kupy ti vždy pre­pla­tím. Ob­le­če­nie je predsa dô­le­žité!

Od: mi­lo­va­nej ma­mičky

Tu ide čisto len o žart. Nie je správne, aby nám ro­di­čia pla­tili úplne všetko a presne preto je skvelé, ak nás na­učili vá­žiť si ťažko od­pra­co­vané pe­niaze. Ale môcť na­ku­po­vať každý deň s tým, že majú tvoji ro­di­čia ne­ob­me­dzený ná­kupný li­mit na kre­dit­ných kar­tách? Znie to (len) ako per­fektný sen!

 

  1. Pred pár rokmi si sa síce sprá­vala ako malé dieťa, ale te­raz vi­dím, že si ko­nečne do­spela.

Od: dáv­nej zná­mej/zná­meho, kto­rého si po ro­koch opäť stretla

Znieš inak, do­spelo, ujas­nila si si pri­ority vo svo­jom ži­vote a už sa zby­točne ne­za­ťa­žu­ješ ná­zormi dru­hých, ktoré boli pre teba ke­dysi ži­votne dô­le­žité. Pa­lec hore.

 

  1. V ži­vote som si ne­mohla priať lep­šiu pria­teľku, akou si Ty.

Od: naj­lep­šej ka­ma­rátky

Uro­bila by si pre ňu prvé aj po­sledné? Je jedno, či ste ne­ro­zlučné od det­stva, alebo len pár ro­kov. Mať okolo seba ľudí, ktorí si ťa vá­žia a mi­lujú ži­vot za to, že v ňom fi­gu­ru­ješ, je ozaj­stné ví­ťazs­tvo.

 

  1. Hoci si to ne­mala v ži­vote ľahké, si veľmi silná osob­nosť.

Od: ho­ci­koho

Každý z nás si nie­čím pre­šiel. Pre­na­sle­dujú nás tiene mi­nu­losti a zá­žitky hl­boko ukryté pod po­vr­chom. Ale na to sa ne­môžme vy­ho­vá­rať. Každý máme niečo. Sú však me­dzi nami aj takí, ktorí si na­ozaj pre­šli pek­lom a dnes sú z nich úžasní ľu­dia, kto­rých len tak niečo ne­zlomí. Byť silní je v dneš­nej dobe nie je len vý­hoda, ale aj nut­nosť.

 

  1. Vy­hrala si sú­kromné lie­tadlo, s kto­rým mô­žeš pre­ces­to­vať celý svet.

Od: ces­tov­nej kan­ce­lá­rie

Ak mi­lu­ješ ces­to­va­nie, ta­káto vý­hra by ti ur­čite ne­bola na škodu. Musí to byť úžasný po­cit, do­stať sa všade rýchlo a po­hodlne, bez ne­ko­neč­ných ho­dín ces­to­va­nia au­to­busmi a lie­tad­lami.  Ko­nečne by si sa do­stala na miesta, o kto­rých iní ľu­dia ani len ne­sní­vajú.

 

  1. Tvoj hlas mi pri­po­mína spev an­je­lov. Pri­hlá­sim ťa do X-Fac­toru.

Od: ka­ma­rá­tov/ro­di­čov/pria­teľa

Nie každá z nás sa môže pý­šiť zla­tom v hrdle a vzácne je to z toho dô­vodu, že ta­lent sa nedá pre­dať ani kú­piť. S ta­len­tom sa na­ro­díš a ak ho máš práve na spev, po­dobné vety pre teba nie sú nič nové. Horší prí­pad je, keď si po­ti­chu po­spe­vu­ješ a ľu­dia ťa za­čnú na ko­le­nách pro­siť, aby si pre­stala.

 

Tak, a môj zo­znam sa skon­čil. Možno sa v ňom ne­náj­deš, možno len čias­točne. Kaž­do­pádne, roz­ma­ni­tosť vládne svetu a každá z nás by ur­čite ve­dela za­me­niť moje vety aj za iné, podľa vlast­ného vý­beru. 🙂

foto: eli­te­daily.com

Komentáre