Možno už pri­šiel ten čas. Čas, kedy príde do tvojho ži­vota ten pravý. Vieš to presne. Si si toho ve­domá. Cí­tiš to.

No na­priek tomu je niečo zle.

Ne­ve­ríš mu.

Bola si toľ­ko­krát zlo­mená a skla­maná, že už ne­do­ká­žeš ve­riť člo­veku, ktorý by mal byť tvo­jou lás­kou ži­vota. Ne­do­ká­žeš sa mu ot­vo­riť. No mu­síš to skú­siť.

Rande v meste je krásne. Roz­prá­vate sa, ste k sebe úp­rimní, no na­priek tomu ti niečo chýba. Ne­vieš ve­riť ve­tám „Si krásna,“ „Bu­dem tu pre teba vždy, ver mi,“ „Mám ťa úp­rimne rád,“. Po­ču­ješ ich, vní­maš ich, pri­jí­maš ich, no nie­kde v pod­ve­domí im ne­ve­ríš. Ne­ve­ríš, že by to mohlo ten­to­krát vy­jsť. Máš strach. Máš obavy. Máš voči týmto ve­tám a slo­vám aver­ziu.

car-couple-cute-nature-Favim.com-2649175

fa­vim.com

Chcela by si. Ja viem že by si im moc chcela uve­riť, ale nejde to.

Nič nejde rýchlo.

Viem, že tvoja dô­vera sa zís­kava ťažko, kráska, no mu­síš dať nie­komu šancu.

Šancu na to, aby ťa ko­nečne uro­bil šťast­ným člo­ve­kom a aby si bola mi­lo­vaná.

Ide to ma­lými krô­čikmi, no vi­dím, že to ide. As­poň kú­sok. Mo­ment po mo­mente, chvíľa za chví­ľou, bozk po bozku … on ti verí. Vie, že v tebe na­šiel spriaz­nenú dušu. Mi­luje ťa. Mi­luje na tebe všetko.

Mi­luje to, ako si ne­na­ma­ľo­vaná a uká­žeš svoju pravú tvár. Mi­luje to, ako ťa zbadá v tep­lá­koch, keď krá­čaš do fitka. Mi­luje to, ako ťa môže v spánku po­zo­ro­vať. Takú bez­brannú. Mi­luje tvoj ne­zvy­čajný smiech, keď sa sme­ješ v tých naj­nev­hod­nej­ších si­tu­áciách. Mi­luje to, ako sa sprá­vaš, keď si s ka­ma­rátmi a to, aký máš vzťah s ro­dičmi. Mi­luje tvoje telo s kriv­kami. Mi­luje tvoj štýl ob­lie­ka­nia. Mi­luje to, že rada čí­taš, že máš rada kvety a po­teší ho, ak ti tý­mito dar­čekmi môže uro­biť ra­dosť.

On je ten pravý. Možno nie je do­ko­nalý, no ho­díte sa k tebe. Každý na­šiel spriaz­nenú dušu v tom dru­hom.

artsy-cute-tumblr-couple-Favim.com-4130649

fa­vim.com

Zlatko, ne­boj sa tých no­vých po­ci­tov. Sú krásne. Je krásne cí­tiť, že nie­komu na tebe zá­leží, že ťa nie­kto ľúbi, že nie­komu mô­žeš ve­riť. A ten nie­kto ťa ne­zradí.

Sľu­bu­jem.  

Komentáre