Fan­tasy se­riál Game of Th­ro­nes patrí k naj­sle­do­va­nej­ším se­riá­lom po­sled­ných ro­kov. Však za­tiaľ čo mi­li­óny di­vá­kov po ce­lom svete už ne­tr­pez­livo oča­káva jeho po­slednú – ôsmu sé­riu, umelci Fer­nando Men­do­nça a An­der­son Ma­han­ski si krá­tia ča­ka­nie po svo­jom. Po­kú­sili sa zo­bra­ziť hlavné po­stavy se­riálu tak, ako by to do­ká­zalo iba ozaj­stné Dis­ney štú­dio. Ale že ich po­kus bol viac než úspešný a uro­bili to na­ozaj fa­mózne, tak o tom sa už pre­svedčte sami. 

#1 Me­li­san­dra

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#2 Obe­ryn a „Hora“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#3 Arya Stark a „Ohař“ 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#4 Ty­rion Lan­nis­ter

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#5 Lord Va­rys

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#6 Bran a Ho­dor

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#7 Da­e­ne­rys

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#8 Cer­sei Lan­nis­ter

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#9 Biely Cho­dec

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#10 Jon Snow

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

#11 Jaime Lan­nis­ter a Brienne

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (11)
zdroj: bo­red­panda.com

ZDROJ: bo­red­panda.com

Komentáre