Opäť sme mali mož­nosť zú­čast­niť sa pre­stíž­neho mód­neho po­du­ja­tia – Bra­ti­slav­ské módne dni.  Po pr­vý­krát sa toto módne po­du­ja­tie usku­toč­nilo v pries­to­roch ho­tela Cro­wne Plaza v Bra­ti­slave, kde oslá­vilo svoje 12. na­ro­de­niny.

Po­čas troch dní nám módne značky, slo­ven­skí i za­hra­niční ná­vrhári, pri­pra­vili kom­plexný prie­rez ak­tu­ál­nych ko­lek­cií na se­zónu jar-leto 2017. Ok­rem ko­lek­cií osved­če­ných ná­vrhá­rov sme mali mož­nosť vi­dieť aj zau­jí­mavú spo­lu­prácu, za kto­rou stojí Re­becca Justh a Achil­leas Sdou­kos, ktorí pre­po­jili módu so sk­lom.

Prvý deň sme vi­deli 10 mód­nych pre­hlia­dok. Hneď na úvod sa pred­sta­vila značka Olala!girls so štý­lo­vými ša­tami pre malé slečny. Ďa­lej sa pred­viedla sú­ro­de­necká dvo­j­ica PO­NER z Čes­kej re­pub­liky, Mi­chal Ko­va­čik, Zoe Fab­rics, Jana Po­lak, Hel­len­ski by Ema Klein, Mo­nika Vonts­zemu, Ve­ro­nika Kos­tková, Jana Ga­val­cová, Ve­ro­nika Hlož­ní­ková. 

ar­chiv bmd.sk

Po­ner/Ve­ro­nika Kos­tková/Hel­len­ski/Ve­ro­nika Hlož­ní­ková

Druhý deň za­čí­nal opäť znač­kou Olala!girls. Ďa­lej sa pred­sta­vila Ro­za­lia Bot, Re­becca Justh a Achil­leas Sdou­kos, Da­jana Rod­ri­guez, Do­mi­nika Ko­zá­ková, Ve­ro­nika Ko­pá­lová, Rel­le­ciga, Zu­zana Ha­ková a Jana Jur­čenko. 

ar­chív bmd.sk

Re­becca Justh a Achil­leas Sdou­kos

ar­chív bmd.sk

Rel­le­ciga/Ro­za­lia Bot/Zu­zana Ha­ková/Jana Jur­čenko

Tretí deň sa nám pred­viedla značka La Rena, Pi­tour, Mi­cha­ela Ľup­tá­ková, An­na­má­ria Kiss Kósa, Mar­mare Fas­hion De­sign, Ka­tie Q, Ida San­dor, Ni­col­las Be­re­ni­que a Jana Piš­te­jová. 

ar­chív bmd.sk

Pi­tour/Jana Piš­te­jová/Mi­cha­ela Ľup­tá­ková/An­na­má­ria Kiss Kósa

Viac fo­to­gra­fií náj­deš na bmd.sk

Komentáre