Tento člá­nok ve­nu­jem všet­kým ne­za­da­ným mu­žom i že­nám, ktorí sa nájdu v na­sle­du­jú­cich riad­koch.

Nie­kedy mám po­cit, že exis­tujú dva ná­zory na to, že je nie­kto ne­za­daný: buď je veľký/á ka­ri­é­rista/stka, alebo je to skrátka de­ment/hlu­paňa, s kto­rými ni­kto nechce byť. Ako keby ne­exis­to­val žiadny nor­málny stred. Žiadne „nej­dem sa ob­ťa­žo­vať s hlu­pa­ňou/hlu­pá­kom, ktorý by mi do ži­vota nič ne­pri­nie­sol.“ Na­miesto toho ne­za­daní po­čú­vajú niečo ako: „vieš čo, mám ka­ma­ráta alebo ka­mošku a ten/tá by sa ti pá­čil/a.“ Čo ak však skrátka nie­kto vie, že správne na­ča­so­va­nie je to naj­dô­le­ži­tej­šie?

Tak, ako exis­tujú typy ľudí, ktorí majú dl­ho­do­bých par­tne­rov a čo­skoro ich čaká svadba, sú aj ľu­dia, ktorí jed­no­du­cho „ča­kajú“, no pri­tom žijú svoj ži­vot a ne­opúš­ťajú sa. My, ne­za­dané, ve­ríme, že láska príde vtedy, kedy má. Ne­hľa­dáme nie­koho len na pár chvíľ, na po­ba­ve­nie či spes­tre­nie si ži­vota. Hľa­dáme nie­koho, s kým to bu­deme mys­lieť vážne a pri­tom bu­deme stále voľné ako vtáky. Láska je o nie­čom inom, o nie­čom hl­b­šom a kraj­šom. Je to ča­ro­vná vý­zva a ra­dosť.

zdroj: unsp­lash.com

„Po­tre­bu­jem nie­koho, kto sa bude pre­tĺkať ži­vo­tom tak, ako ja. Nie­koho, kto ma po­drží po­čas dní, keď je pri­ťažké stáť. Člo­veka, ktorý mi vie dať presne to, čo po­tre­bu­jem, ešte skôr, ako to viem ja sama. Mi­lenca, ktorý ma po­čúva do­konca aj keď ml­čím. Presne také po­ro­zu­me­nie po­tre­bu­jem.“ – z knihy Rupi Kaur – Mlieko a Med

 

Nejde, že by sme ne­mali túžbu lásky. Len si skrátka vy­be­ráme ľudí, ktorí budú ma v na­šom ži­vote dô­le­žitú úlohu. Ob­čas sme však tiež ran­dili s ne­správ­nou oso­bou a ži­vot nám na­de­lil lek­cie, z kto­rých sme sa po­u­čili. No dnes si vy­be­ráme. Možno je to dobré, možno nie, no po­čú­vame svoje srdce.

Pro­síme vás, re­špek­tujte naše roz­hod­nu­tie. Možno len po­tre­bu­jeme skrátka isté veci po­cho­piť sami a prejsť is­tými eta­pami ži­vota ako sa­mos­tatní je­dinci, ktorí budú vďaka ži­vot­ným lek­ciám sil­nejší.

Komentáre