My. Ja a ty.

Do­ko­nalá dvojka.

Silná dvojka.

Šťastný pár.

Iní, od­lišní, ale za­ľú­bení.

Prišlo vy­triez­ve­nie. Re­a­lita. Sku­toč­nosť, že už nie sme pár. Že je to všetko zlo­žité, kom­pli­ko­vané. Že od­chá­dzame každý iným sme­rom. Že naše spo­ločné cesty sa ro­z­dvo­jili. Naša „ne­ver-en­ding“ story skon­čila. It´s over.

pe­xels.com

Dni plné ra­dosti, šťas­tia, dl­hých i krát­kych chvíľ, tú­žob, oča­ká­vaní, vý­le­tov. My a naša láska. Tá, ktorá v nás pre­bu­dila vá­šeň a ži­vot. Tá, ktorá bola ochotná obe­to­vať všetko. Tá, ktorá bola ochotná za toho dru­hého po­lo­žiť aj ži­vot. Tá, ktorá vi­dela na tom dru­hom len to dobré.

Pre­bdené noci pri po­ze­raní fil­mov.

Tance na rôzne piesne.

Po­ze­ra­nie vtip­ných vi­deí.

Spo­ločný hu­mor. 

Spo­ločné rána.

Nočné pre­chádzky.

pe­xels.com

Boli sme jedno. Boli sme jedna duša a dve telá. Boli sme nie­kto. Mali sme spo­ločné plány. Bo­jo­vali sme za lep­šiu bu­dúc­nosť. Pre nás. Pre os­tat­ných.

Boli sme ne­ro­zlu­či­teľní. Pod­po­ro­vali sme sa, pl­nili sme si sny spo­ločne, ra­do­vali sme sa z úspe­chov, boli sme úp­rimne šťastní a spo­kojní. Nič nám ne­chý­balo.

Ob­čas sme boli ako jing a jang, ob­čas sme sa ne­ve­deli do­hod­núť. No na­učili sme sa dô­vere, pravde a po­zor­nosti. Ve­deli sme sa dlhé ho­diny roz­prá­vať o zmysle ži­vota. Zbož­ňo­vala som na tebe tvoj hu­mor, úp­rim­nosť, ra­dosť z ma­lič­kostí, od­vahu a tvoje po­cho­pe­nie.

Mi­lo­vala som na nás to, že sme si vá­žili je­den dru­hého a že sme boli úp­rimní. Mi­lo­vala som na nás to, že si bol skvelý muž. Že si bol po­zorný, milý a lás­kavý. Že si po­má­hal ľu­ďom. Že si bol em­pa­tický. Že som sa sna­žila byť pri tebe lep­ším člo­ve­kom.

Naša „ne­ver-en­ding“ story sa skon­čila. Ďa­ku­jem. Za to, čo všetko si ma na­učil. Za to, akým skve­lým mu­žom si bol pre mňa. Za to, že si bol mo­jou lás­kou.

pe­xels.com

Zbo­hom moja mi­lo­vaná
Skla­mal som ťa alebo som ti ub­lí­žil da­jako?
Mal by som sa cí­tiť vinný alebo mám ura­zený od­ísť?
Pre­tože som vi­del ko­niec skôr ako sa to všetko za­čalo.

Go­od­bye my lo­ver- Ja­mes Blunt

Komentáre