Pri­chy­tila si sa pri tom ako sa pri­rov­ná­vaš k fit­ness mo­del­kám, ktoré majú na so­ciál­nych sie­ťach per­fektné fo­to­gra­fie svo­jich do­ko­na­lých tiel? Vieš o tom, že tak v sku­toč­nosti vô­bec ne­vy­ze­rajú?

Blo­gerky a fit­ness mo­delky na fo­to­gra­fiách uka­zujú to, ako sa za pár se­kúnd ve­dia zme­niť. Každá fo­to­gra­fia uka­zuje, ako dr­ža­nie tela, osvet­le­nie a uhol, z kto­rého sa fo­tíš ve­dia zme­niť viac, ako si do­ká­žeš pred­sta­viť.

premena2

foto: @an­na­vic­to­ria

premena3

foto: @emi­lys­ky­efit

premena4

foto: @cris­ti­nas­tief

premena5

foto: @an­na­vic­to­ria

premena6

foto: @self­lo­vec­lubb

premena8

foto: @ma­da­lin­gi­or­getta

premena10

foto: @jen­wi­der­strom

premena26

foto: @sag­gy­sara

premena15

foto: @Fo­odie Girl Fit­ness

premena14

foto: @halle

premena20

foto: @fit­li­fe­lucy

 

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre