Trend no­se­nia ruk­sa­kov je tu s nami už nie­koľko se­zón a mu­sím po­ve­dať, že mu pri­chá­dzam na chuť, aj keď to možno trvá tro­chu dl­h­šie než u os­tat­ných mód­nych nad­šen­cov.  Od za­čiatku po­vin­nej škol­skej do­chádzky som bo­jo­vala proti akým­koľ­vek taš­kám na obe ple­cia, či to bola ob­rov­ská pr­vácka ak­tovka alebo špor­tový ba­toh, preto sa mi tento po­u­ličný ruk­sa­kový štýl zo za­čiatku veľmi ne­poz­dá­val. 

Keď sa im ale do­stá­valo stále viac a viac po­zor­nosti od všet­kých zná­mych mód­nych zna­čiek, ne­mohla som tento trend ig­no­ro­vať. Vi­dela som už há­dam všetky veľ­kosti a tvary. Mi­lu­jem ruk­saky, ktoré sú hravé, majú na sebe ná­šivky, prí­vesky, ná­pisy, ako na­prí­klad  mo­dely od značky Mos­chino, ale aj jed­no­fa­rebné, ele­gantné kusy, po­dobné tým od DKNY. Naj­väč­šie plus je pre mňa ale ich prak­tic­kosť. Mô­žem v nich no­siť celý svoj svet, bez toho, aby ma po dvad­sia­tich mi­nú­tach za­čalo bo­lieť plece alebo zá­päs­tie a mám obe ruky voľné. To je pri ka­bel­kách a taš­kách do ruky ne­mys­li­teľné.

Ruk­saky si vy­do­bili svoje ne­na­hra­di­teľné miesto v na­šich šat­ní­koch a budú tu s nami aj túto je­seň. Vy­brala som pre teba nie­koľko naj­ho­rú­cej­ších ku­sov, ktoré ti po­môžu k tomu správ­nemu back-to-school out­fitu.  01

Kom­bi­ná­cia špor­to­vej sieťky a háč­ko­va­ných kviet­kov na tomto ba­tohu fun­guje prek­va­pivo dobre.

Chris Kane, foto: el­leuk.com

02Tento  mi­ni­ma­lis­tický ele­gantný ba­toh na­hradí akú­koľ­vek nudnú tašku na do­ku­menty.

DKNY, foto: el­leuk.com03

Od­kaz na pop-art spo­jený s kla­sic­kým tva­rom a ma­te­riá­lom.

Gucci, foto: el­leuk.com

04

Ty­pický tvar za­ha­lený do veľ­kop­loš­nej po­tlače, to je kom­bi­ná­cia, ktorá vždy zaujme.

East­pak, foto: cap­sule-col­les­tion.com

05

Mini ba­tôžky sú zrejme naj­väč­ším hi­tom, hlavne ak sú zau­jí­mavo do­zdo­bené.

MCM, foto: mc­mworl­dwide.com

06

Lesklý po­vrch dodá tvojmu vzhľadu fu­tu­ris­tický ná­dych.

Mi-pac, foto: na­hodsa.sk

07

Typ ba­tohu, ktorý sa na vr­chu sťa­huje ako vre­cúško, v spo­jení s pas­te­lo­vou far­bou pô­sobí veľmi žen­sky.

The Row, foto: wo­man­toc.gr

08

Me­dzi oz­do­bami ne­môžu chý­bať strapce, ďalší z tren­dov se­zóny.

YSL, foto: ysl.com

09

Se­mi­šový mi­ni­ma­lis­tický ba­toh v spo­jení s vý­raz­nou far­bou oživí každý out­fit.

Zara, foto: el­leuk.com

10

Hravý pop ar­tový di­zajn sa naj­lep­šie hodí k mla­díc­kym a re­bel­ským ba­to­hom.

Mos­chino, foto: li­dias­hop­ping.com

Komentáre