Tento kla­sický druh tanca už ur­čite ne­patrí iba do di­vadla. Aj keď ba­let pô­sobí stále veľmi ma­jes­tátne a mnohí si mys­lia, že je ur­čený iba kreh­kej­ším že­nám, opak je prav­dou. Ba­letné tré­ningy bý­vajú fy­zicky aj psy­chicky veľmi ná­ročné. Svoje by vám o tom ve­deli po­ve­dať aj krásky z Vic­to­ria´s Sec­ret, ktoré si tieto tré­ningy ob­ľú­bili a udr­žia­vajú si tak nie­len štíhlu fi­gúru ale aj kon­dičku. Do­ká­žeš sa pri nich na­učiť stá­lej fle­xi­bi­lite a zís­kaš pevné svals­tvo, tak to ur­čite vy­skú­šaj.

A aby si ve­dela ako na to, pri­kla­dám jed­no­du­chý ná­vod s nie­koľ­kými cvikmi, ktoré sú ná­roč­nej­šie ako vy­ze­rajú, ale stoja ur­čite za to.887a1b2904260dfb2d2235cdcfc8e17ffoto: tum­blr
co­ver foto: tum­blr

Komentáre