Blíži sa ví­kend. Ty ne­vieš, čo bu­deš ro­biť? Máš dosť pre­pl­ne­ných klu­bov? Tú­žiš len po tom dať si dole pod­pr­senku a na­vliecť na seba ob­ľú­bené tep­láky?

Mám pre teba skvelý tip!

Fil­mový ma­ra­tón. Že je to otre­pané? Nie! Pri vý­bere tých správ­nych fil­mov, to môže byť vcelku vy­da­rený ve­čer. Od­po­rú­čam však ve­čer s ka­moš­kami. Samé dobre vieme, že s chla­pom to ne­os­tane len pri po­ze­raní. A tvoje ce­lo­denné sťa­ho­va­nie fil­mov vy­jde naz­mar.

Ak by som ťa predsa len ne­pre­sved­čila a chceš sa s ne­ja­kým fe­šá­kom zblí­žiť – vy­ber si ho­ror. Tak sa k nemu mô­žeš ne­ná­padne pri­tú­liť. Ur­čite si po­zrite Nez­ha­sí­naj! ( Lights out ). Ver, že v ten ve­čer bu­deš za­spá­vať pri za­pnu­tom svetle. Ak je však chla­pec slabá po­vaha, ne­od­po­rú­čam. Ve­čer sa môže ľahko zvr­tnúť.L.O.00565.dngfoto: pin­te­rest.com

Slabé po­vahy ste obaja, ale máte radi na­pä­tie a vzru­še­nie po­čas ce­lého filmu? Mám pre vás ďalší tip – Muž v tem­note (Don´t bre­athe). Aj keď sa celý film odo­hráva v jed­nom dome o na­pí­navé scény nie je nú­dza. Pri tomto isto ne­zas­píte a ne­ob­ráti sa to ani na nič iné. As­poň si to (na­ivne) mys­lím. 😉

Smiech. Áno to je to, čo v tento chladný ví­kend po­tre­bu­jeme. Preto siahni s ba­bami po filme Ako pre­žiť sin­gle (How to be sin­gle). Nie­lenže sa na­sme­jete, ale pre nás – tie ne­za­dané – film uka­zuje, že sku­toč­nosť, že sme samé nie je až taká zlá, po­kiaľ máme pri sebe tie správne ka­ma­rátky.how-to-be-single01foto : en­ter­tain­ment­wall­pa­per.com

Pre tie, ktoré sa rady ob­čas opus­tia a vy­pus­tia zo­pár sĺz pri fil­mo­vých drá­mach na­vrhu­jem Už te­raz mi chý­baš (Miss you al­re­ady) alebo To nie si ty (You´re not you). Viem. Tieto filmy ne­pat­ria zrovna k no­vin­kám, ale za­ru­čene ťa ne­ne­chajú chlad­nou aj keď si ich už vi­dela. Stačí si len pri­pra­viť ba­lík vrec­ko­viek.

tumblr_o1n65mp1y21qljqu0o3_540

foto: tum­blr.com

Je­diné, čo ešte chýba je dobre vy­c­hla­dené vínko a pa­puč­kový bab­ský ve­čer sa môže za­čať!

Čo ho­vo­ríš? Tak šup sťa­ho­vať! A kľudne po­šli ne­jaký tip aj mne. 🙂

ti­tulná foto: pin­te­rest.com

Komentáre