Pred­tým než za­čnem, aby ne­vzni­kali nez­hody, vyhne sa tento člá­nok že­nám, ktoré boli tý­rané a do­ne­ko­nečna pod­vá­dzané, alebo chla­pom do­ne­ko­nečna pod­vá­dza­ným a ďal­ším po­dob­ným prí­pa­dom. Ale pre tých, ktorí spô­so­bili tieto ne­šťas­tia v man­žels­tve, tak pre tých člá­nok platí stále.

„Sľu­bu­jem, že ti bu­dem ver­ným/ou man­že­lom/kou a že ťa ni­kdy ne­opus­tím, ani v šťastí ani v ne­šťastí, ani v zdraví ani v cho­robe, a že ťa bu­dem mi­lo­vať a ctiť po všetky dni svojho ži­vota.“

To sú slová, ktoré mnoho z vás, milí páni a milé dámy, akosi ne­po­cho­pili. Alebo po­cho­pili, ale v tom prí­pade málo alebo veľmi ne­správne. Pre­tože táto veta nemá byť pes­nička, či veta, ktorú od­re­ci­tu­jem, aby sa ne­po­ve­dalo. Pre­tože je to veta, ktorá vás spojí a má vás spo­jiť do­konca va­šich ži­vo­tov a spra­viť z vás ro­dinu. Tu už nie je po nej čas na ro­be­nie pre­šľa­pov, ktoré sa ne­dajú od­pus­tiť na spa­nie s nie­kým iným alebo inou, alebo ne­daj­bože, po­ve­dať, že ste si to ro­zmys­leli a toho člo­veka už nech­cete. Alebo ste prišli na to, že to nie je také jed­no­du­ché ako sa zdalo a ne­radi by ste v tom po­kra­čo­vali, lebo na to ne­máte ener­giu alebo čas.

Takže dobré ráno! Man­žels­tvo nie je LEN o šťastí, krás­nych spo­loč­ných chví­ľach a ro­man­tic­kých ve­če­roch. Ale aj o hád­kach, sta­ros­tiach, ktoré treba opra­viť a zo­ce­liť. Je to o tom, že keď už ne­bu­dete dvaja ale traja alebo šty­ria, už to mu­síte ťa­hať za konce, ktoré brz­dia. Dať tomu silnú pôdu, zá­klady do bu­dúc­nosti, je to o pre­vzatí zod­po­ved­nosti. Je to o tom, že keď je­den po­chy­buje, druhý mu dá is­totu. Zo­bral/a si si osobu, ktorú máš ctiť, mi­lo­vať, ve­riť jej a va­šemu spo­loč­nému ži­votu. Preto je ten sľub zlo­žený tak ako je. Z ne­ja­kého dô­vodu. Ne­patrí sa sľú­biť, a po­tom chcieť ujsť. Po­ve­dať, že sú­hla­sím, a po­tom ne­sú­hla­siť. Po­ve­dať, že roz­umiem a ne­chá­pať. Tak by to teda vô­bec ne­malo fun­go­vať…..

Kým kľak­neš na ko­leno a spý­taš sa, a kým ty od­po­vieš: „Áno.“, tak si ro­zmys­lite veci, kým je čas. Ne­treba nie­komu lá­mať srdce viac ako už bolo zlá­mané pred­tým.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre