Po­sledné týždne a me­siace sa čo­raz viac sa­moz­va­ných mód­nych exper­tov obúva do le­gín. Vraj prečo ich no­siť ako no­ha­vice, keď exis­tujú no­ha­vice?

Ja ti po­viem prečo. Pre­tože le­gíny sú no­ha­vice. Dobre..nie­ktoré le­gíny sú no­ha­vice.

Možno že tie šmejdy za 3 eurá ne­mô­žem no­siť ako no­ha­vice. Sú tenké a strašne pries­vitné. Diev­čatá – ak ich no­síte, pre­hod­noďte to.

No nie všetky le­gíny sú ta­kéto. Kva­litné le­gíny sa vy­rá­bajú z mno­hých ma­te­riá­lov – môžu byť ko­ženné, ba­vl­nené, elas­tické. A s rôz­nymi ce­nov­kami.

Ak do teba bude na­bu­dúce nie­kto rý­pať, mám pre neho hneď nie­koľko ar­gu­men­tov.

Skvele se­dia

„Ale veď je ti v nich vi­dieť celý za­dok!“ po­ve­dal mi je­den cha­lan. Ale to isté o mo­jich na­pa­so­va­ných rif­liach ne­po­vie. Vtedy sa mu môj za­dok páči a ne­vie z neho spus­tiť oči. Prečo? Pre­tože Mi­lan, si len hej­ter :-).

Ne­tý­rajú moje nôžky


Ne­zná­šam ten po­cit, keď dám po ce­lom dni dole no­ha­vice, celé nohy mám otla­čené a gom­bík mám vy­ra­zený na pu­pok. Le­gíny krásne ob­jímu moje nohy a ukážu ich tvar. Mys­lím, že sa ne­mám za čo han­biť.
Ak si na­vyše do­pra­jem v rámci cheat day celú pizzu, le­gíny ma ne­s­klamú. Mô­žeš to po­ve­dať o no­ha­vi­ciach?

Mô­žem ísť z práce priamo do po­silky a po­tom hneď be­hať


Le­gíny sú najp­rak­tic­kej­šia vec v mo­jom šat­níku. Keď mám zlý deň, mô­žem si ich zo­brať k vy­ťa­ha­nej mi­kine, po­tom si ich dám k špor­to­vej pod­pr­senke na be­ha­nie a na­ko­niec si obu­jem lo­dičky, na­ho­dím sako a mô­žem ísť do práce. O koľ­kých ve­ciach mô­žeš toto po­ve­dať?

Pre­tože sú proste po­hodlné


Mám rada úzke no­ha­vice. No je to tá po­sledná vec, ktorú chcem mať na sebe, keď sa pre­pchá­vam u ba­bičky. Le­gíny sú jed­no­du­cho po­hodlné a ni­kdy sa ich ne­vzdám. Hej­tuj si ich, koľko len chceš.

Komentáre