Denne ro­bíš nie­koľko roz­hod­nutí. Za­čína to ráno, kedy sa roz­ho­du­ješ, čo si dáš na ra­ňajky a čo si ob­le­čieš, čo sa v ten deň chys­táš ro­biť a s kým sa prav­de­po­dobne stret­neš. No ob­čas sú na rade roz­hod­nu­tia, ktoré tvoj ži­vot môžu veľmi ovplyv­niť – tie, ktoré sa tý­kajú či už tvo­jej práce, veľ­kej osob­nost­nej zmeny, ne­jaký ten krok vpred alebo stav tvojho vzťahu.

Do­sta­neš sa na kri­žo­vatku tvo­jich po­ci­tov a je úplne v po­riadku, ak sa roz­hod­neš zle, alebo ne­bu­deš spo­kojná – o tom to je, ni­kto ti pred teba nedá nič ho­tové a je­diné čo ti ostáva je učiť sa z vlast­ných chýb.

V po­sled­nej dobe som si JA pre­šla uda­los­ťami, ktoré ma ovplyv­ňo­vali tak­mer v kaž­dom smere. V zdraví, pre­ko­ná­vaní sa, zis­ťo­vaní, kto je tu pre mňa stále, či už sa mi darí alebo nie.

Viem, že možno to, čo práve pre­ží­vaš (alebo vieš, že ťa to čaká) pre teba nie je ľahké, no ver mi, že to do­ká­žeš bez ohľadu na to, ako hrozne to vy­zerá.pexels-photo-176034photo: pe­xels.com

Ni­kdy nie je ne­skoro za­čať od­znova. Ak si ne­bola šťastná včera, tak dnes skús niečo úplne iné, snaž sa to zme­niť. Ne­ho­vor, že to ne­do­ká­žeš. Urob to lep­šie.

Hra­nie na is­totu končí večne ka­ta­stro­fou

Ne­mô­žeš ča­kať, kým nie­kto tvoje roz­hod­nu­tie od­sú­hlasí. Orien­tuj sa svo­jimi vlast­nými po­citmi, nie­čím čo máš v sebe a dlho po tom tú­žiš. Roz­ho­do­vať sa spon­tánne je nie­kedy to naj­lep­šie roz­ho­do­va­nie a je na čase, aby si to ko­nečne skú­sila.

Hľa­daj tie ne­ko­nečné mož­nosti. Možno bu­deš prek­va­pená, čo všetko do­ká­žeš, ak prí­deš na to, že večné nič­ne­ro­be­nie doma ti nič nové do ži­vota ne­pri­ne­sie.

Mohla som hrať na is­totu, mohla som spl­niť sen nie­komu, kto si ho chcel spl­niť na mne. Fak­tom je, že mo­men­tálne ro­bím to, čo mi­lu­jem a tento sen si na mne spl­niť ni­kto nech­cel. Aj keď mi nie­kto naz­na­čo­val alebo ho­vo­ril, že to nie je správne – tak po čase, aj keď som sa do toho bez­hlavo pus­tila, ten po­cit ko­nečne mám. Správny.

Ča­som sa ten po­cit môže me­niť. Nie na­darmo sa ho­vorí, že si raz dole a raz hore. Prejdú ča­sové in­ter­valy, keď bu­deš mať po­cit, že to všetko z teba do­slova vy­salo ži­vot, zjedlo tvoju dušu.large-4photo: we­he­ar­tit.com

Mys­lím, že by som oveľa rad­šej mo­men­tálne sko­čila do lie­tadla, spl­nila si aký­koľ­vek ces­to­va­teľ­ský sen, pre­chá­dzala sa lesmi a upo­ko­jo­vala svoju dušu me­di­tá­ciami v ne­ja­kej bud­his­tic­kej des­ti­ná­cii. Mala by som na chvíľu po­cit, že som sa do­stala preč od ľudí, ktorí chcú byť tak veľmi iní, až sú všetci rov­nakí.

Každý z nás ob­čas po­tre­buje ísť nie­kam, kde si očistí vlastnú dušu od týchto ne­ga­tív­nych vply­vov, na­čerpá po­zi­tívnu ener­giu a vráti sa na­s­päť pl­niť si svoje ciele znova. Je dô­le­žité uro­biť si čas aj na ta­kéto veci. Aj keby si mala ísť nie­kam, kde je to len 30 mi­nút od do­mova.

large-2

photo: we­he­ar­tit.com

Po­zri sa na nie­koho, kto je úspešný v pod­ni­kaní. Mys­líš, že by sa tam do­stal, ak by ne­ris­ko­val? Ris­ko­val: pl­nil si sen a za­čal ro­biť niečo inak ako os­tatní.

Hral podľa teba na is­totu? Je roz­diel byť k nie­čomu ľa­hos­tajný alebo ris­ko­vať. No pevne ve­rím, že ak ti to dá šancu na šťas­tie, mala by si ris­ko­vať a jed­no­du­cho ísť na to.

Ne­maj vý­čitky

Ži­vot je krátky a byť v ňom šťast­ným je predsa na ne­za­pla­te­nie. Ak sa ti niečo ne­po­darí, tak to zna­mená len to, že si sa na tej ceste za tým niečo na­učila a na­bu­dúce to bude oveľa lep­šie.

A ako uspe­ješ?

Pred­sta­vuj si to.

Teda ak zo­sta­neš v práci, ktorú ne­ná­vi­díš a cho­díš tam ráno s tou naj­väč­šou ne­chu­ťou len preto, že nech­ceš ris­ko­vať, tak by si tam prav­de­po­dobne ostať ne­mala. Ni­kdy nie je ne­skoro niečo v tvo­jom ži­vote zme­niť.

A ak máš vzťah, ktorý ne­pri­náša žiadnu hod­notu do tvojho ži­vota a tvo­jim stra­chom je byť sama, vzchop sa.

Na­miesto hľa­da­nia naj­jed­no­duch­šieho spô­sobu, ako niečo uro­biť, skús nájsť zmenu, ktorá tvoj ži­vot urobí oveľa pes­trejší a spo­koj­nejší.

Takže otázka nie: ako ži­ješ, ak ešte stále hráš na is­totu?

Komentáre