1. Je omnoho viac odolná, ako si mô­žeš pre­sta­viť, čo zna­mená, že ne­bude tvoje hlú­posti zná­šať dlho. Ľu­dia, ktorí pre­šli pek­lom ve­dia, ako sa po­su­núť v ži­vote ďa­lej.

2. Ak pô­sobí, že prí­liš ana­ly­zuje všetko, čo po­vieš, je to preto, že v mi­nu­losti, bola často za­mie­taná le­da­bo­lými od­po­ve­ďami.

3. Ak pô­sobí, že prí­liš ana­ly­zuje váš vzťah, je to preto, že v mi­nu­losti sa na­učila ne­ve­riť vždy svo­jím ci­tom.

4. Ne­ho­vorí ti o svo­jej mi­nu­losti preto, lebo sa stále trápi alebo ju to ťaží. Roz­ho­vor o nej po­va­žuje za pre­jav in­ti­mity.

5. Ak máš nut­ka­nie na­zvať ju bláz­ni­vou, za­mysli sa, ako by si re­a­go­val ty, ak by si sa oci­tol v jej si­tu­ácii. Je šanca, že re­a­guje tak, ako by re­a­go­val každý člo­vek so schop­nos­ťou cí­tiť. Ak by sa ne­za­cho­vala bláz­nivo, asi by bola bez­citný psy­cho­pat. Ne­trá­pilo by ju, ako sa s ňou v mi­nu­losti za­ob­chá­dzalo.

 6. Buď rád, že pre­ja­vuje city.

7.  Budú veci, ktoré jej pri­po­menú mi­nu­losť a stanú sa spúš­ťačmi. V týchto si­tu­áciach ju uisti, že te­raz je všetko inak.

8.  Ujasni si, čo chceš, pred­tým, ako ju po­zveš von. Ne­zah­rá­vaj sa s jej srd­com a dô­ve­rou, len preto, aby si po­ve­dal: „nie je ešte pravý čas.“ Všetko, čo bude po­čuť je: „nie si tá pravá osoba“.

9. Buď dô­sledný vo svo­jej ot­vo­re­nosti. Je to lep­šie ako byť strohý a ešte lep­šie ako byť úp­rimný len z času na čas.

10. Hra­nica me­dzi úp­rim­nos­ťou a zra­ňo­va­ním je otázka sa­mému sebe: „Je toto niečo, čo po­tre­buje ve­dieť?  Aký osoh bude z toho, že jej po­viem túto veľmi úp­rimnú vec?“

11.  Ne­mýľ si ml­ča­nie so sú­hla­som. Ne­zna­mená to, že si ne­všíma všetko.

12. Ne­mýľ si od­pus­te­nie so za­bud­nu­tím. Ľu­dia, ktorí toho za­žili veľa, ne­za­bú­dajú, ak im nie­kto čo len na chvíľu ukáže svoju pravú tvár.

13.  Pri­po­meň jej, že je­diný spô­sob, ako zistí, či vzťah bude, alebo ne­bude fun­go­vať, je za­žiť ho. Pre­mýš­ľa­nie o vzťahu nie je uka­zo­va­te­ľom kva­lity lásky, skutky sú všetko.

14. Ne­mu­síš spĺnať pred­stavu o „ide­ál­nom par­tne­rovi“. To, čo hľadá, je sku­točné spo­je­nie, a osoba, ktorá toto spo­je­nie bude chrá­niť a sta­rať sa oň.

15. Po­chop, že je, kým je, kvôli tomu, čím pre­šla Ne­ber ju ako obeť, je člo­vek, ktorý aj na­priek tomu, čo pre­žil, má schop­nosť mi­lo­vať.

foto: Sa­bina Ra­mi­rez

Komentáre