Pri po­zná­vaní no­vých ľudí je asi naj­dô­le­ži­tejší prvý do­jem, ktorý vy­vo­láme. Máme naň len je­den po­kus a často si o nás ľu­dia vy­tvo­ria pred­stavu ešte skôr, než majú šancu s nami pre­ho­voiť  -na zá­klade vzhľadu, dr­ža­nia tela a iných ne­ver­bál­nych sig­ná­lov. Toto platí zrejme dvoj­ná­sobne, ak sa jedná o prvé rande.  Na to, ako do­padne, má vplyv mnoho prv­kov a ni­kdy to ne­vieš ur­čiť do­predu, sú ale veci, ako na­prí­klad voľba správ­neho ob­le­če­nia, ktoré mô­žeš ovplyv­niť a dô­kladne sa pri­pra­viť. Muži pri­zná­vajú, že sú veľmi vi­zu­álni a vní­majú žen­ský vý­zor ako ce­lok.

Istá odevná firma usku­toč­nila pred­ne­dáv­nom pries­kum, tý­ka­júci sa ob­le­če­nia na prvé rande. Asi by si to ne­po­ve­dala, ale väč­šina opý­ta­ných si pa­mä­tala farbu šiat, ktoré mal na sebe ich par­tner. Pries­kum sa tiež zau­jí­mal o farbu, ktorá sa na prvú schôdzku naj­me­nej hodí. Od­po­veď ťa možno prek­vapí, je to žltá.  Aj keď je to jasná a sl­nečná farba, ktorá vy­vo­láva po­cit šťas­tia, má ďa­leko od ro­man­tiky. Je vý­razná a ne­pre­hliad­nu­teľná, preto sa často po­u­žíva v re­kla­mách pre deti a na ve­rej­ných do­prav­ných pros­tried­koch. Som si istá, že nech­ceš byť spá­janá ani s jed­ným. Hneď po žl­tej je to hnedá. Uzná­vam, že hnedú mám rada na ko­že­ných do­pl­n­koch, zim­ných ka­bá­toch a na to­pán­kach. Av­šak  z out­fitu, kto­rému do­mi­nuje, vy­ža­ruje akási usad­losť a ne­dob­rod­ruž­nosť. A to už nie sú žia­dané vlast­nosti na prvé rande.

Čo ne­no­siť, už vieš.  V akej farbe však ur­čite oča­ríš? Pries­kum hľa­dal od­po­vede aj na túto otázku a vy­hrá­vajú čer­vená a čierna.  Dáma v čer­ve­nom, toto spo­je­nie sa jed­no­značne spája s ro­man­ti­kou a s osu­do­vou femme fa­tale. Dá­vaj si ale po­zor, aby táto farba v tvo­jom po­daní ne­bola prí­liš vy­zý­vavá a ero­tická, inak bu­deš bu­diť do­jem, že hľa­dáš len zná­mosť na jednu noc. Čierna sa spája so se­ba­ve­do­mím, in­te­li­gen­ciou a ele­gan­ciou.  Akú­koľ­vek farbu zvo­líš, ne­za­bú­daj, v ob­le­čení by si sa mala cí­tiť dobre, preto si ne­ob­lie­kaj nič, v čom bu­deš ne­skôr sťa­ho­vať bru­cho, bude ti pa­dať ra­mienko alebo si bu­deš po­ťa­ho­vať pod­pr­senku. Spo­lie­haj sa na strihy a štýl, ktorý ti sedí, prvé rande nie je dobrá  prí­le­ži­tosť na skú­ša­nie no­vých vecí. Toto isté platí aj pri make-upe a vla­soch.

foto: Ka­yla Snell

Komentáre