Máš za se­bou su­per leto: ve­černé drinky s pria­teľmi, ví­ken­dové vý­lety a množ­stvo na­cho­de­ných ki­lo­met­rov… Ak si sa po­čas leta veľmi ne­za­po­tila pri cvi­čení, na na­šej stránke náj­deš nie­koľko ti­pov, ako sa do­sta­neš na­s­päť do formy.

Aj tebe na­padla otázka, ako sa do­nú­tiš ísť zase cvi­čiť? Je fajn, že vieš ako máš cvi­čiť a ako sa máš stra­vo­vať. Len, keď tebe sa tak strašne nechce ísť cvi­čiť. Čo s tým? V mo­jom článku náj­deš nie­koľko uži­toč­ných rád, ako na to 🙂

1. Stiahni si novú hudbu

Hudba je na­ozaj zá­zračná vec. Do­káže ti zlep­šiť ná­ladu či na­mo­ti­vo­vať na lepší vý­kon. Hudba, ktorú už po­znáš môže byť dobrá, ale aj tak tro­chu nudná. Veď uznaj, ak si už po­čula jednu pes­ničku 5 000 krát, tak to nie je pre tvoju mo­ti­vá­ciu veľká vý­hra. Keď si stiah­neš novú hudbu, bu­deš mať chuť ro­biť nové veci.

fre­e­pik.com

2. Cvi­če­nie v do­po­lud­ňaj­ších ho­di­nách

Za­čať opäť cvi­čiť je ne­uve­ri­teľne ťažké. Ak chceš cvi­čiť ve­čer, náj­deš si veľmi veľa vý­ho­vo­riek prečo ne­cvi­čiť. Je jed­no­duch­šie do­nú­tiť sa k cvi­če­niu hneď ráno, ešte si plná sily a máš málo mož­ností na flá­ka­nie.

3. Mo­ti­vuj sa od­me­nou

Áno, te­raz si po­vieš, že mo­ti­vá­cia má byť dobrý vý­sle­dok. To je pravda, ale vý­sle­dok sa do­staví o 2-3 me­siace, takže po­tre­bu­ješ niečo, čo ťa po­teší skôr. Sa­moz­rejme ne­mys­lím pod od­me­nou kus torty po cvi­čení lebo si si to od­ma­kala, v ta­komto prí­pade by vy­šla celá tvoja snaha naz­mar. Ja som si dá­vala vý­zvy na­prí­klad, ak sa mi po­darí ísť do fitka 4x do týždňa, tak som si po 3 týžd­ňoch niečo do­priala (kino, vý­let, ne­jakú ma­lič­kosť atď.).

Keď vy­skú­šaš každú z týchto vecí, ur­čite sa ti pôjde cvi­čiť as­poň o trošku ľah­šie. Mu­síš mať pevnú vôľu a chuť cvi­čiť zís­kaš ča­som. Tvoje telo sa bude na za­čiatku vzpie­rať a ne­bude sa mu chcieť ísť ma­kať… Ak sa správne mo­ti­vu­ješ, do­ká­žeš všetko čo si zau­mie­niš 🙂

Komentáre