Som veľký sní­lek.
Nie­kedy mám po­cit, že 80% svojho ži­vota strá­vim vo svo­jej vy­sní­va­nej kra­jine, kde je všetko krásne a zvyš­ných 20% pla­čem a tr­pím v re­a­lite.

Veľmi rada a často si, vy­tvá­ram v hlave vlastný prí­beh a oča­ká­vam, že sa pre­ne­sie do re­a­lity. Toto tvo­re­nie „fil­mov“ je na­šťas­tie ľahko ovlá­da­teľné.  Jed­no­du­cho si treba uve­do­miť, že nie všetko v práci bude podľa vás.
Že nie­kedy treba pri­stú­piť aj na kom­pro­mis.
Že, keď niečo ne­skončí, tak ako si pred­sta­vu­jeme, ne­zna­mená to ešte, že to skon­čilo zle.

Naj­väč­šie oča­ká­va­nia  však majú ženy, keď sú už v dl­ho­do­bej­šom vzťahu. Pr­vého pol roka sa oťu­ká­vame, spoz­ná­vame, zis­ťu­jeme čo si mô­žeme do­vo­liť a čo na­opak nám náš drahý to­le­ro­vať ne­bude. Ako náhle pre­kro­číme hra­nicu pol roka vzťahu, pri­chá­dza na scénu žen­ské fan­ta­zí­ro­va­nie. ( tieto ča­sové údaje sú in­di­vi­du­álne, ale prie­merne to trvá pol roka)

Keď vás za­volá nie­kto nový na ve­čeru v hlave sa vám vy­tvorí sce­nár toho, ako by to mohlo do­pad­núť.
Ale ne­oča­ká­vate, že sa to aj na­ozaj stane. Toto je pri­ro­dzené.

Lenže ak vás za­volá z ni­čoho nič von váš dl­ho­dobý par­tner v hlave vám za­čne svie­tiť vý­stražná kon­trolka.
Ni­kam ma ne­zob­ral už tri me­siace? Ur­čite ma pod­vie­dol!
Chce mi dať ten ná­hr­del­ník, ktorý som mu na­šla me­dzi po­nož­kami, keď som „upra­to­vala“.
Ur­čite ma zo­be­rie do lu­xus­nej re­štau­rá­cie, lebo mu zvý­šili plat.
A tak ďa­lej…

A tu už za­čína prvá chyba.
Váš drahý vás za­vo­lal von len preto, lebo si uve­do­mil, že ste spolu dlho ni­kde ne­boli a chcel vám uro­biť ra­dosť.
Ne­pod­vie­dol vás, ne­dal vám žiadny ná­hr­del­ník  (pre­tože ten ná­hr­del­ník je dar­ček na Via­noce, ale vám už na­padne, že má druhú ) a ani lu­xusná ve­čera sa ne­ko­nala. Išli ste do va­šej ob­ľú­be­nej piz­ze­rie, ktorú máte päť mi­nút od domu.

Bol to pekný ve­čer. Vy sa však cí­tite skla­mane. Ženy, pre­berte sa! Ne­máte na to dô­vod! Váš chlap ne­uro­bil nič zlé. Je­diný prob­lém je ten, že ne­uro­bil to, čo ste si vy­sní­vali, že urobí.

Uve­ríme, že exis­tuje niečo čo sme si vy­tvo­rili v hlave.
Ve­ľa­krát, keď sme so svo­jím dra­hým strá­came sa v pred­sta­vách ako
…na­miesto fut­balu za­pne náš ob­ľú­bený film.
…na­miesto do­nášky nám niečo uvarí.
…nás prek­vapí ran­nou mi­lou sprá­vou a je nám úplne jedno, že to ni­kdy ne­uro­bil.

A keď sa naše oča­ká­va­nia ne­na­pl­nia sme smutné. A to je chyba.

Milé diev­čatá a ženy,

je to ťažké, ale na­ozaj skúste pre­stať mať oča­ká­va­nia. Skúste vy­pnúť fan­ta­zí­ro­va­nie o tom čo pre vás chlap urobí. Jed­no­du­cho ne­chajte veci ply­núť a tešte sa s prí­tom­nosti svojho mi­lého, keď ste s ním. Skúste ne­mys­lieť na to, čo bude alebo čo by mohlo byť práve te­raz. Je to ťažké. Ale verte mi ak to pre­ko­náte bu­dete šťast­nej­šie. A možno aj prí­jemne prek­va­pené.

 

pic­tu­res – tum­blr.com

Komentáre