Slo­boda. V duši, v mysli, v srdci.

Uvi­díš ju, keď vojde do dverí. Miest­nosť sa zrazu na­plní jej smie­chom. Je lás­kavá, milá a vie, že každý člo­vek si za­slúži to­le­ran­ciu. Rada roz­práva, o všet­kom mož­nom. Ne­robí jej prob­lém vy­jad­riť sa k dô­le­ži­tým a váž­nym té­mam, no na dru­hej strane sa do­káže ba­viť sama na sebe. Je hĺbavá. Často roz­mýšľa o ži­vote, o ľu­ďoch, o láske a o svete. Bolí ju, keď vidí ľudí tr­pieť. Ne­znáša ne­spra­vod­li­vosť a kaž­dému praje len to naj­lep­šie. Je ne­zá­vislá.

Aj ta­káto je žena ne­ro­dená v zna­mení Vod­nár.

Jej ži­vel je vzduch, a tak sa aj cíti. Po­tre­buje mať ne­us­tále vie­tor vo svo­jich plach­tách. Ne­zne­sie nudu a stále vy­mýšľa niečo nové. Je spon­tánna a vie byť veľmi od­via­zaná. Mi­luje spo­loč­nosť a hlavne svo­jich pria­te­ľov, na kto­rých jej sku­točne zá­leží. Veľmi rada lieta v ob­la­koch, roz­mýšľa inak, a preto mno­ho­krát ostáva ne­po­cho­pená. Slo­boda pre ňu zna­mená všetko, a tým ne­mys­lím so­ciálny sta­tus, ale po­cit. Ten vnú­torný. Po­tre­buje sa cí­tiť, že do­káže a môže všetko na svete, práve preto po­tre­buje chlapa, ktorý ju bude ve­dieť pod­po­riť v jej ná­pa­doch a snoch, no zá­ro­veň jej bude ve­dieť uká­zať správny smer a sem tam ju stiah­nuť späť na zem.

V láske je ne­nú­tená. Verí, že každý si za­slúži svoj osobný pries­tor, a tak od nej ni­kdy ne­ča­kaj dra­ma­tické žiar­li­vostné scény, či zá­kaz vy­chá­dzok s pria­teľmi. Chápe, že ka­ma­ráti sú tu na celý ži­vot, a preto sa ti ich ne­bude sna­žiť za­ká­zať. Veď aj ona sama má množ­stvo pria­te­ľov a zná­mych, na kto­rých nedá do­pus­tiť.

Ak sa za­mi­luje, tak svojho muža ľúbi úp­rimne, čestne. Je lo­jálna. To isté oča­káva aj od neho. Na ma­te­riál­nych ve­ciach si veľmi ne­po­trpí, oveľa dô­le­ži­tej­šie sú spo­ločné zá­žitky, dlhé nočné roz­ho­vory, hu­mor a po­ro­zu­me­nie.

Ne­znáša po­cit, že na ňu nie­kto tlačí. Má rada po­ria­dok vo svo­jich ve­ciach, aj keď sa môže zdať veľmi cha­otická. Jej myš­lienky často pred­sti­hujú prí­tom­nosť, a tak je hla­vou stále nie­kde v bu­dúc­nosti.  Ak spoz­náš dievča, ktoré robí veľa vecí na­raz, ráno špor­tuje, po­obede hrá na kla­vír, ve­čer sa pri­pra­vuje do školy, číta knihy o sve­to­vých ná­bo­žen­stvách a pop­ri­tom všet­kom rieši práva zvie­rat a je ve­ge­ta­riánka, s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou to je práve vod­nárka.

Do­káže sa to­tiž nad­c­hnúť pre všetko, a rada skúša nové veci. Vždy podá ruku, keď vidí, že nie­kto volá o po­moc. Má rada ľudí a ľud­stvo ako také, preto ti môže nie­kedy pri­pa­dať veľmi ot­vo­rená až na­ivná.  Mo­rálne zá­sady má vlastné, a aj keď sa nie­kedy môžu zdať cez čiaru, ona sama v nich má po­ria­dok a vie čo je správne a čo nie. Ná­si­lie sa jej ne­páči. Preto sa jej ni­kdy ne­snaž na­nú­tiť svoj ná­zor, bude ťa to­le­ro­vať aj bez toho. Mô­žeš jej po­ve­dať čo­koľ­vek, ni­kdy ťa ne­bude sú­diť.

Dá ti mnoho ná­mahy, aby sa z nej stalo tvoje dievča. Rada to­tiž mu­žov há­dže do „friend zone“ . No ak sa raz roz­hodne byť s te­bou vo vzťahu, ver, že to myslí úp­rimne, má ťa sku­točne rada a ne­zradí ťa, veď ti predsa da­ruje kú­sok zo svo­jej voľ­nosti.

Komentáre