Na za­čiatku sa ťa mu­sím spý­tať, či vieš čo chceš. Či vieš do čoho ideš, keď si si vy­bral práve mňa. Bo­jím sa tvo­jej od­po­vede. Čo ak ne­bude taká, akú oča­ká­vam?

Ne­viem ťa pre­čí­tať. A do­konca aj po tej dobe, čo ťa po­znám, stále ne­viem, čo odomňa chceš. V jed­nej chvíli mi dáš všetko a hneď v zá­pätí, si to vez­meš späť. Bez opý­ta­nia. Bez môjho ná­zoru na vec. A ja to ak­cep­tu­jem, lebo stále dú­fam, že mi to vrá­tiš a ne­cháš mi to navždy.

Strá­cam sa v tvo­jich po­va­hách. Po­lo­vica teba mi šepká, aby som zo­stala, no tá druhá ma po­siela preč. Možno je už ne­skoro na to, aby som cúvla a v pod­state to ani nech­cem. Mám len obavy z toho, čo príde. Ne­mám strach z lásky. To ani ná­ho­dou.  Práve na­opak. Bo­jím sa, že mi ne­bude sta­čiť. Obá­vam sa, že mi ne­dáš toľko lásky, koľko po­tre­bu­jem a ver, že jej po­tre­bu­jem veľa.

photo-1467730572233-b2d465ec6e89foto: tum­blr

Nie som dievča na ro­má­niky, ktoré po pár týžd­ňoch ustanú. Bola som zlo­mená a po­tre­bu­jem veľa lásky. Po­tre­bu­jem cí­tiť, že si mi opo­rou, že ne­do­vo­líš, aby mi nie­kto ub­lí­žil a hlavne, že mi ne­bu­deš ub­li­žo­vať ty. Nech­cem sa do teba za­ľú­biť, ak to ne­mys­líš vážne. Ne­pot­re­bu­jem byť za­mi­lo­vaná do nie­koho, kto nie je ochotný vrá­tiť mi lásku. Nech­cem od teba, aby si mi zlo­žil k no­hám celý svet. Od teba chcem len je­diné, aby si ma mi­lo­val as­poň z po­lo­vice tak, ako som schopná mi­lo­vať ja teba.

foto: tum­blr

Komentáre