Toto je pre teba, dievča, ktoré má chuť sa na všetko vy­kaš­ľať. Ktoré sa chce scho­vať pred sve­tom a už ni­kdy sa ne­uká­zať. Pre tie dni, keď sa jed­no­du­cho nič ne­darí. Keď mraky ne­pre­pus­tia ani je­diný sl­nečný lúč a celý svet po­kryje tieň. Keď pa­dáš, keď sa to­píš a keď ne­vieš, či vô­bec bu­deš môcť ísť ďa­lej.

Sú dni, keď je na nás ži­vot prí­liš tvrdý. Tvr­dší, než si si kedy do­ká­zala pred­sta­viť. Oveľa tvr­dší, než si kedy oča­ká­vala. To sú dni, ktoré ťa po­lo­žia k zemi. Dni, ktoré otes­tujú tvoje hra­nice.

Máš po­cit, že je to prí­liš. Že toto ne­mô­žeš zvlád­nuť. Ako keby ti celý svet tla­čil na ra­mená. Ako keby si do to­hoto sveta vô­bec ne­za­pa­dala a on ťa z neho chcel vy­tla­čiť preč.

elitedaily_problems_lukeandmallory1-800x399

Možno že sa cí­tiš prázdna, vy­čer­paná, una­vená. No nie­kde v tvo­jom ži­vote je ur­čite niečo, alebo nie­kto, koho sa mô­žeš chy­tiť. Tá po­sledná ma­ličká vec, ktorá ťa drží pri ži­vote. Ako malá loďka na roz­bú­re­nom mori. Chyť sa jej a drž sa jej tak dlho, ako to je nutné. Len ju ne­pusti.

Možno že naj­väč­ším úspe­chom tvojho dňa bude, že sa na­dých­neš, vy­dých­neš a vsta­neš z po­stele. A vieš čo? Stačí to. Na­dýchni a vy­dýchni. Ná­dych, vý­dych.

Ne­bu­deš zlo­mená na­veky. Každý deň mô­žeš za­čať od­znova a každý deň máš prí­le­ži­tosť dať svoj ži­vot do­po­riadku. Svet ni­kdy ne­zos­tane rov­naký. Zlé časy po­minú. Po­city od­ídu. Sľu­bu­jem ti, že čo­skoro sa bu­deš cí­tiť oveľa lep­šie. A tie rany, ktoré si po­va­žo­vala za ne­vy­lie­či­telné, budú o to pev­nej­šie. Smú­tok nie je známka sla­bosti.

elitedaily_Simone_Becchetti_breakup-800x400

Ži­vot je len ži­vot. Je v po­riadku po­ľa­viť, zísť z cesty. Je v po­riadku cí­tiť sa zle..aj veľmi, veľmi zle. A hoci te­raz cí­tiš, že to ne­bude mať ko­niec, môže to byť práve na­opak za­čia­tok nie­čoho no­vého.

Ne­mu­síš svoje po­city ig­no­ro­vať a už vô­bec nie tvá­riť sa, že ne­exis­tujú. Bo­lesť tu nie je navždy, je len náv­štev­ní­kom, ktorý čo­skoro od­íde.

Mu­síš však tiež po­cho­piť, že práve tvoja my­seľ dáva tejto bo­lesti silu. Tvoja my­seľ dáva silu po­chyb­nos­tiam a stra­chu. Ne­po­čú­vaj ju. Tvoja my­seľ sa s te­bou hrá ne­bez­pečné hry. Veľmi dobre zváž, kto­rým myš­lien­kam bu­deš ve­riť. Za­čni ak­cep­to­vať, kde sa práve na­chá­dzaš a pre­mýš­ľaj nad bu­dúc­nos­ťou ako nad nie­čím, na čo sa te­šíš. Stocksy_txpc203e9889nY000_Small_398598

Nájdi si niečo, čo ťa do­káže ro­zo­smiať a od­raz sa od toho. Po ma­lých krô­či­koch. Ak po­tre­bu­ješ po­moc, po­žia­daj o ňu. Ak po­tre­bu­ješ iných, po­vedz im to. Mnohí ľu­dia chcú, aby si bola šťastná. Pre­tože ťa majú radi. Tak ako ja.

Tvoja my­seľ je plná úžas­ných myš­lie­nok a tvoje srdce plné nád­her­ných po­ci­tov. Po­nor sa do seba a ob­jav ich. Ne­smieš za­bud­núť na to bo­hat­stvo, ktoré v sebe máš.

Máš silu po­sta­viť most cez ne­známu rieku. Máš silu pre­ra­ziť tem­notu, aby si znova na­šla svetlo. Máš silu ísť znova vpred.

Máš v sebe niečo, čo ni­kto iný na tejto pla­néte nemá. Ne­us­tále ras­tieš, ne­us­tále žia­riš. Si hviezda. Si ob­loha. Si zem. Si celý ves­mír, všetko per­fektne za­ba­lené v jed­nom tele.

Na­dýchni sa a vy­dýchni. Bu­deš v po­riadku.

Komentáre