Už dávno si do­kon­čila školu, máš se­davú ru­tinnú ro­botu a dni, ktoré sú všetky na jedno ko­pyto? V hlave veľa plá­nov a to, čím si sku­točne chcela byť sa ti po­maly, ale isto vy­tráca už aj z tvo­jej mysle. Asi naj­skôr ro­bíš nie­kde chybu.

Každý deň si ho­vo­ríš, za­čnem cvi­čiť. Za­čnem be­hať, do­kon­čím tie fotky čo som chcela už dávno, na­pí­šem list svojmu bý­va­lému s tým, že mi to je ľúto. Do­kon­čím esej, za­čne sa učiť ďalší ja­zyk či na­va­rím pre pria­te­ľov ve­čeru? Keď to do­te­raz os­talo len pri tých slo­vách, máš už po­maly vý­čitky sama pred se­bou a pred svo­jím sve­do­mím. Nie, ne­môže ti to pri­po­mí­nať su­sed, ka­ma­rát, mama či ko­lega. Sama to mu­síš chcieť. Chcieť to a ve­riť tomu. Nie­kedy je celá tá pred­stava len ne­bez­pečne ťažká, ale po pr­vých me­sia­coch uvi­díš, že sa z teba stane iná žena, taká, aká si chcela byť vždy. Za­čneš mať oveľa rad­šej sama seba, za­čneš si ve­riť a ono to príde samo.

Stocksy_txp925f09aewLs000_Small_664520

Ne­po­ze­raj ne celý ten pro­ces ako na niečo, kde na konci bude vý­sled­kom chudá po­stava, nová láska či ve­do­mosti. Uve­dom si, že teba bude for­mo­vať sa­motný ten dej, cesta kto­rou pôj­deš, a ktorá sa stane tvo­jou sú­čas­ťou. Ne­bude to jed­no­du­ché. Veď ktoré jed­no­du­ché veci zme­nili svet? Ne­musí sa z teba stať hneď maj­ster sveta v tej da­nej veci čo chceš do­ká­zať, ale oproti tomu, kým si na za­čiatku bola, bu­deš sama pre seba a pre tých čo ťa majú radi ozaj­stná krá­ľovná.

Za­čala som cvi­čiť, ostri­hala som sa, zme­nila som je­dál­ni­ček a ko­nečne sa cí­tim lep­šie. Nie je zo mňa ani mo­delka ani miss, ale cí­tim sa spo­kojná taká aká som. Po všet­kých tých ro­koch a hľa­daní cieľa, som si uve­do­mila, že cieľ je často krát oveľa ďa­lej a že sa pre mňa ta vý­zva a cesta stala cie­ľom. Spoz­nala som no­vých ľudí, pre­ko­nala samú seba viem, že si mô­žem ve­riť, byť na seba hrdá a že do­ká­žem oveľa oveľa viac ako ke­dysi.

Sta­čilo len vy­stú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny, opus­tiť po­steľ, ne­pre­le­žať ví­kendy a ve­čere v po­steli a spra­viť niečo lep­šie. Niečo pre seba.

Veď kto z nás chce o pár ro­kov spo­mí­nať iba na to ako spal a koľko ho­dín strá­vil v po­steli? Ak vy áno, tak ja nie.

zdroj fo­to­gra­fií: eli­te­daily

Komentáre