Stra­tili sa, alebo sú ešte me­dzi nami? Chlap lo­vec, ži­vi­teľ, oporný bod v ži­vote ženy. Vy­hnali sme ich z nášho sveta svo­jou ne­zá­vis­los­ťou, alebo proste vy­mreli? Ne­viem, kde na­stal ten zlo­mový bod, kedy sa z na­šich ot­cov a sil­ných mu­žov stalo toto. Páni, ne­berte to ako útok, ale žiaľ, je vás čo­raz me­nej.

Vy­cho­vá­vané na ame­ric­kých fil­moch, sil­ných mu­žoch, ktorí za­ma­zaní od oleja opra­vujú auto sme padli do tohto sveta žen­ských mu­žov. Jem­no­citné stvo­re­nia, ktoré po­u­ží­vajú masky na tvár a kva­lit­nej­šiu koz­me­tiku ako vaša po­lo­vička. Muži, ktorí sú zod­po­vední, ale bez spon­tán­nosti. Muži, ktorí síce cvi­čia a dre­pujú 150 kg, ale keď si vás treba za­stať, nič moc ne­ča­kajte. Ono to už ne­príde.

pexels-photo-40077

pe­xels.com

Sú všade na­vô­kol. Stra­tili to, čo sme od nich po­tre­bo­vali. Is­kru v očiach, ob­čas uro­biť bor­del a ve­dieť vás zdra­piť. Áno, toto tá vaša po­tre­buje. Ga­ran­tu­jem, že áno.

Chcela muža, nie chlapca. Chcela toho, s kto­rým sa ne­bude báť ísť ve­čer von, ktorý bude ob­čas žiar­liť, ak to bude opod­stat­nené, chcela chlapa, ktorý bude mať vlastnú hlavu a bude si stáť sa za svo­jím. Mal jej byť opo­rou. Nie to ne­zna­mená, že nie je svoj­právna a po­tre­buje viesť za ru­čičku ako stra­tené šte­niatko. To zna­mená mať sa o čo oprieť a to pre­dov­šet­kým psy­chicky.

pexels-photo-193356

pe­xels.com

Každá sa­mos­tatná žena po­tre­buje sil­ného chlapa. Všet­kým os­tat­ným po­stačí len chla­pec. Tie os­tatné si vy­berú teba.

Aký by si mal byť, aby ťa mi­lo­vala?

Jemný a nežný, ale LEN keď ste sami, len tam je to po­vo­lené. Pevný a zá­sa­dový a to všet­kom, čo je dô­le­žité. Drsný a hravý – ke­dy­koľ­vek. Silný a roz­hodný – kde­koľ­vek. Vtipný a úp­rimný – ne­us­tále. Spon­tánny a ne­pred­ví­davý – hlavne pri nej. Verný.

Mal si byť jej dob­ro­druž­stvom, ale stal si dl­hým ro­má­nom bez záp­letky. Mal si ju prek­va­po­vať, mi­lo­vať a nie­kedy zmiasť, lebo k naj­lep­ším vzťa­hom patrí aj na­pä­tie. Mal si byť na ňu ob­čas drsný, aby hľa­dala v tebe to, čo je tam len pre ňu.

Mal si ob­čas zho­diť veci zo stola a ne­roz­mýš­ľať či sa ti po­kr­čia pa­piere. Mal si byť drsný nie­len vo Warc­rafte. Mal si ju in­špi­ro­vať a bur­co­vať k tomu, aby pre­ko­ná­vala hra­nice.

A hlavne, mal si je­den dať po­cí­tiť, že ona je ten mag­net. Mal si byť sil­ným mu­žom, lebo ta­kých sa­mos­tatné ženy po­tre­bujú…

Komentáre