Celý ži­vot ča­káme na toho pra­vého. V det­stve sme po­ze­rali roz­právky a že­lali sme si, aby sme aj my pre­žili takú lásku. Krásnu, nežnú, ktorá po­zná len tie pekné chvíle. Chceli sme princa na bie­lom koni, alebo nie­koho, kto nás za­chráni pred zlým osu­dom. Ve­rili sme tomu, že je­den bozk nás za­chráni a bu­deme do konca ži­vota šťastné.

child love

pin­te­rest.com

V škôlke sa nám pá­čil chla­pec od su­se­dov, ktorý sa s nami hrá­val. Z domu sme mu no­sili cuk­ríky alebo žu­vačky, za ktoré sme do­stali pusu na líčko. Roz­to­milé det­ské časy 🙂

Zato u chlap­cov v škole to bolo úplne iné. Zau­jali našu po­zor­nosť tým, ako sa k nám sprá­vali. Boli iní ako tí zo škôlky. V pr­vom stupni sme sa s os­tat­nými ba­bami há­dali, kto bude vedľa neho se­dieť. No boli sme aj hanb­livé. Do­te­raz si pa­mä­tám, ako som sa mu han­bila po­zdra­viť. Po ce­lej škole sa roz­prá­valo, že tej sa páči ten. Na dru­hom stupni to bolo o inom. Za­čali vzni­kať triedne pá­riky. Nie­ktoré vy­dr­žali do­te­raz, no iné sa roz­padli, keď sme na­stú­pili na strednú školu.

pexels-photo-341520

thought­ca­ta­log.com

Každá z nás za­žila tú krásnu prvú lásku. Bola ne­oby­čajná, pa­mä­táš sa? Všetko také krásne. Pre­chádzky, dr­ža­nie za ruky, ob­ja­tia, bozky. Mys­leli sme si, že ni­kdy ne­skončí. Že bu­deme mať ži­vot ako z roz­právky. Veď predsa, roz­právky majú vždy šťastný ko­niec.

Som si istá, že tak ako ja, aj ty si mala svojho vy­sní­va­ného chlapca. Krásne oči, vlasy, ktoré si mohla stra­pa­tiť, úsmev od ucha k uchu. No keď pri­šiel chla­pec, ktorý nás svo­jou cha­riz­mou, alebo svoj­ským hu­mo­rom pri­ťa­ho­val, hneď sme za­budli na ob­raz vy­sní­va­ného chlapca.

shutterstock_135816878

thought­ca­ta­log.com

Ach, tie naše lásky. Sú s nami už od út­leho veku. V po­dobe nášho ochrancu. Muža, ktorý tu bude vždy pre nás. Otec. Člo­vek, ktorý nás ľúbi od pr­vej se­kundy ako sme prišli na svet. Ne­us­tále nám opa­ko­val, že my – jeho prin­cezné bu­deme ženy, ktoré bude ľú­biť do­konca ži­vota. Nie­kde som čí­tala, že dievča hľadá chlapca po­dobné svojmu ot­covi. No to, či je to pravda, musí ve­dieť každá sama.

Láska bude s nami až do konca. Je jedno koľko si ich pre­žila. Pre­tože tá pravá láska je len jedna. A to, že ešte si ju ne­našla ne­zna­mená, že ni­kdy ne­príde. Príde. Vždy príde. To mi ver. Úplne nás po­hltí. Bude náš ži­vot zjed­no­du­šo­vať. Po­cho­píš, prečo ti to s os­tat­nými ne­vyšlo. Bude krásna.

❤ #ci­tat #na­dnes #laska #one­love #tru­e­love #lo­ve­i­slove #od­zadu #od­za­dusk

A post sha­red by Od­zadu.SK (@od­zadu) on

 

Komentáre