Drahá opora, po­moc, ka­ma­rátka, ses­tra a mnoho iných po­dôb člo­veka zá­ro­veň. Náš prí­beh sa za­čal jed­ným ne­vin­ným ob­ja­tím, rás­tol v úp­rim­nosti a upa­dol pri roz­lič­ných pri­ori­tách.

Tento text pí­šem už dlho.. Keď se­dím sama v škol­skej ľa­vici a ty tu znovu nie si. Aj vtedy, keď sa dí­vaš do te­le­fónu a svet okolo teba ne­exis­tuje. Pre­mýš­ľam nad slo­vami, keď sa usmie­vaš, roz­prá­vaš sa s pria­teľmi a tak­tiež aj vtedy, keď som sama v čase, kedy sme zvykli bý­vať spolu.

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Si osoba, ktorá ne­vs­tú­pila do môjho ži­vota čí­rou ná­ho­dou. Prišla si práve vtedy, keď som ťa naj­viac po­tre­bo­vala, i keď si možno do­dnes žila v ilú­zii pra­vého opaku. Naše pria­teľ­stvo si pre­šlo rôz­nymi chví­ľami od krás­nych a zá­bav­ných zá­žit­kov, až po tie zlé a smutné ob­do­bia, kto­rými práve pre­chá­dzame. Kon­krétne ob­do­bie, kedy ne­cí­tim nič iné iba chlad, práz­dnotu, osa­me­losť a bez­výz­nam­nosť viesť naše pria­teľ­stvo vpred.

Ni­kdy som ne­ve­rila, že bu­dem pí­sať práve o tom, čo som si nie­kedy ne­ve­dela ani pred­sta­viť. O konci a zá­ro­veň o no­vom za­čiatku. No možno nám má táto časť na­šich ži­vo­tov pri­niesť znovu niečo nové, niečo iné, než sme boli do­po­siaľ zvyk­nuté. Ne­bola si­tu­ácia, kedy by naše ná­zory boli roz­dielne alebo kedy by sme sa na seba na­vzá­jom hne­vali. I na­priek tomu v na­šom pria­teľ­stve za­čala rásť prie­pasť. Naše kon­ver­zá­cie po­stupne strá­cali na hod­note a úp­rim­nosti, roz­prá­vali sme sa o ba­na­li­tách, ktoré sme nie­kedy ne­pot­re­bo­vali ani vy­slo­viť na to, aby sme si po­ro­zu­meli. O šťastí a ne­šťastí dru­hých na­roz­diel od na­šich re­ál­nych ra­dostí a trá­pení.

V po­sled­nom čase cí­tim, že od­chá­dzaš na tú dlhú cestu zvanú ži­vo­tom bez všet­kého, čo si kedy na­do­budla, iba s tvo­jou mi­lo­va­nou prí­tom­nos­ťou. Ho­vorí sa, že nie­kedy je lep­šie člo­veka ne­chať ísť v zá­ujme jeho šťas­tia. A práve to chcem, aby si bola šťastná.

buzz­feed.com

Vďaka tebe som zís­kala mnoho po­znaní a zá­žit­kov, bez kto­rých by som dnes ne­bola člo­ve­kom, akým som. Áno, aj ty si zo mňa spra­vila o niečo vy­spe­lej­šiu osobu.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ďa­ku­jem za to, že si ma na­učila po­cho­piť vý­znam slov vďaky, ne­ná­visti, lásky a več­nosti. Už viem, že tie slová ni­kdy ne­budú tak úp­rimné, aký veľký dô­raz im ľu­dia pri­kla­dajú.

Ďa­ku­jem ti tak­tiež aj za dar pria­teľ­stva. A za sku­toč­nosť, že ni­kdy ni­koho ne­bu­deme po­znať do­sta­točne, i keď budú naše túžby iné.

No naj­viac zo všet­kého ti ďa­ku­jem za čas, dob­ro­druž­stvá, po­ro­zu­me­nie a pria­teľ­skú ruku, ktorú si mi po­skytla v jed­nom z ob­dobí na­šich ži­vo­tov.

Mi­lo­vaná pria­teľka, že­lám ti, aby si v ži­vote za­žila tú vy­sní­vanú, roz­práv­kovú lásku bez stra­chu z konca. Pro­sím, zo­trvaj vo svo­jej dob­rote a vľúd­nosti, rov­nako ako v ča­soch, keď sme si boli blíz­kymi. 

S lás­kou, Sis. ♡

Komentáre