Dvo­j­itá brada je niečo, čo nechce ani jedna z nás. No bo­hu­žiaľ, ak sa vy­skytne, ne­vieme, čo s ňou. Ak nás nie­kto fotí ne­us­tále si mu­síme dá­vať po­zor, aby sme si ňou ne­po­ka­zili fotku. Dvo­j­itá brada naj­čas­tej­šie vzniká pri nad­váhe, môžu ju mať však aj diev­čatá, ktoré s nad­vá­hou prob­lém ne­majú, vtedy je prí­či­nou ne­ak­tívny ži­votný štýl. Pop­rí­pade vám dvo­j­itá brada môže ostať z veľmi rých­leho chud­nu­tia.

style.iprima.cz

pin­te­rest.com

Denné cviky ti po­môžu vy­tva­ro­vať tento sval a tak­tiež po­sil­niť oko­lité svals­tvo na tvári a krku.

  1. Pred sa­mot­ným cvi­če­ním je dobré ro­zoh­riať si svaly, preto za­kloň hlavu a po­hy­buj s ňou z jed­nej strany na druhú. Na­tiah­neš si tak­tiež aj krčnú chrb­ticu.
  2. Za­kloň hlavu a v tejto po­zí­cií za­čni špú­liť pery. Ostaň tak as­poň 10 se­kúnd, po­tom svaly uvoľni a zo­pa­kuj tento cvik ešte 10x. Pri tomto cviku sa ne­opie­raj o sto­ličku, ale sa pekne vy­stri. Tento cvik sa dá ro­biť aj tak, že si spus­tíš hlavu z po­stele.
  3. Ten­to­krát za­kloň hlavu tak, ako to naj­viac pôjde. Ne­ot­vá­raj však pri tom ústa. Vy­drž tak opäť as­poň 10 se­kúnd a po­tom uvoľni.
  4. Vy­rov­naj sa a za­vri ústa. Ja­zyk pri­tlač na vr­chné pod­ne­bie. Mala by si cí­tiť na­ťa­ho­va­nie v dol­nej časti brady.
  5. Vy­stri sa, hlavu maj tak­tiež vzpria­mene, otoč ju na ľavú stranu. Bradu sa po­tom snaž do­stať čo naj­viac nad ra­meno. Po nie­koľ­kých se­kun­dách sa vráť do pô­vod­nej po­zí­cie a ná­sledne to zo­pa­kuj 10x. Po­tom to isté sprav aj na pravú stranu.
style.iprima.cz 2

eon­line.com

Za­tni zuby a na­ši­roko sa usmej. Tak ši­roko ako len do­ká­žeš. Opäť zo­pa­kuj viac­krát pre lepší úči­nok.

  1. Zba­viť sa dvo­j­itej brady sa dá aj oby­čaj­ným ho­vo­re­ním pís­me­nok. Skús vy­pla­ziť ja­zyk a z pl­ných pľúc kri­čať áá­ááá. Ďa­lej skús rýchlo za se­bou vy­slo­vo­vať pís­meno E a kú­tiky pri tom roz­ťa­huj čo naj­viac od seba.
  2. Má­ličko po­ot­vor ústa a vy­suň čo naj­viac spodnú sánku sme­rom von. Po pár se­kun­dách uvoľni a zo­pa­kuj nie­koľ­ko­krát. Mô­žeš ešte vy­skú­šať spodnú sánku tla­čiť sme­rom na­hor. Tak aby sa spodné zuby dot­kli hor­nej pery.
  3. Sadni si, vy­stri sa a na­dýchni. Ná­sledne s vý­dy­chom sa snaž, čo naj­viac vy­pla­ziť ja­zyk. Pred­stav si, že sa chceš ja­zy­kom dot­knúť brady. Tento cvik by si mala opa­ko­vať dva­krát denne vždy tak dlho, až kým ne­zač­neš po­ci­ťo­vať, že svaly za­čali pra­co­vať.
  4. Mierne po­d­vih­neš hlavu a ústa za­čneš ot­vá­rať a za­tvá­rať, ako keby si niečo žu­vala. Ak to bu­deš ro­biť správne mala by si po­ci­ťo­vať na­pä­tie v ob­lasti krku a če­ľust­ných sva­lov.
  5. Za­cvi­čiť s bra­dou sa dá aj po­mo­cou te­ni­so­vej lop­tičky. Vlož si lop­tičku pod bradu, za­čni ju jemne za­tlá­čať a ná­sledne uvoľ­ňo­vať. Zo­pa­kuj mi­ni­málne 10x.
badatel.net

pin­te­rest.com

Ne­mu­síš tieto cviky ro­biť všetky. Mô­žeš si vy­brať 3-4 a tie ro­biť do­okola. No ne­za­bú­daj, že mu­síš cvi­čiť pra­vi­delne, aby si do­siahla po­ža­do­vaný vý­sle­dok. V tomto prí­pade mô­žeš cvi­čiť každý deň aj viac­krát.  Pri ta­komto tré­ningu by tvoja brada mala po­ma­ličky ustu­po­vať už po týždni. 🙂

 

Komentáre