Ty.

Áno, ty. Dievča, ktoré toto čí­taš. Si nád­herná. Si okúz­ľu­júca, vtipná, milá, máš dobré srdce, lás­kavé oči, a pre­dov­šet­kým…máš ob­rov­skú hod­notu. Si nád­herná v ce­lej svo­jej ne­do­ko­na­losti, v akej sa vi­díš. Ni­kto iný na svete nie je ako ty. Si ne­na­hra­di­teľná. Ab­so­lútne ne­na­hra­di­teľná.

Máš v srdci veľa lásky, a máš veľkú schop­nosť mi­lo­vať.
Vieš zniesť bo­lesť, od­miet­nu­tie, po­ní­že­nie, ne­lásku, kru­tosť, zradu, po­cit zby­toč­nosti, a aj keď pre­pla­češ celú noc, stále sa vieš na druhý deň usmie­vať. Si su­per­hr­dinka.

Chcela by som ťa o niečo pop­ro­siť…

uns­lash.com

Ni­kdy ni­komu ne­do­voľ, aby po­šlia­pal tvoju hod­notu a dôs­toj­nosť. Ni­kdy v ži­vote.
Aj keby si sa cí­tila úplne ne­pot­rebná, aj keby to bolo ne­sku­točne ťažké, aj keby sa všetci od teba od­vrá­tili – ni­kdy to ni­komu ne­do­voľ. Tvoja dôs­toj­nosť je dô­le­žitá. Nech si ni­kto ne­do­volí sprá­vať sa k tebe ako k han­dre. Ako k to­varu a veci. Len ako k pred­metu po­te­še­nia.
Viem, že tú­žiš po láske. Viem, že si schopná pre lásku obe­to­vať aj sama seba. Av­šak láska, pri kto­rej zni­číš a po­ní­žiš samú seba ne­stojí za to. Z ta­kejto lásky bu­deš dl­ho­dobo zra­nená.

unsp­lash.com

Diev­čatá sú schopné pre lásku dať samé seba. Vy­spia sa s pria­te­ľom pod ná­tla­kom, pod ve­tou: ak ma mi­lu­ješ, tak to pre mňa spra­víš / ak to ne­spra­víš, roz­ídem sa s te­bou. Sme schopné pre lásku obe­to­vať ne­sku­točne veľa, aj keď je to tá ne­správna láska.

Pro­sím, ne­urob túto chybu. Viem, že ťa to láka, viem, že si ho­vo­ríš, že to predsa nie je až také strašné, ale ver mi, je. Ak to spra­víš, bu­deš sa cí­tiť prí­šerne. Bu­deš tým po­zna­me­naná do konca ži­vota. Ni­kdy na to ne­za­bud­neš. Nech ťa tvoja túžba po láske ne­do­že­nie k či­nom, ktoré bu­deš ľu­to­vať. Uve­dom si, že máš hod­notu, ktorá toto všetko pre­vy­šuje. Aj keď tomu ne­ve­ríš.

Komentáre