Kto by nech­cel mať krásne vzťahy s ľuďmi okolo, byť pro­duk­tívny a každý ve­čer si ľa­hnúť do po­stele spo­kojný so svo­jím dňom. Ak sa ti niečo ne­po­darí naj­jed­no­duch­šie je hľa­dať chybu okolo seba, sťa­žo­vať sa a na­ko­niec sa uspo­ko­jiť s tým, že ži­vot je ne­spra­vod­livý a ty máš len ne­šťas­tie v ži­vote. Mu­sím ťa však skla­mať, pre­tože takto to v ži­vote ne­fun­guje.

pe­xels.com

Ne­exis­tuje šťastná ani ne­šťastná hviezda, pod kto­rou sa člo­vek na­rodí. Každý sme do­stali dobré aj zlé vlast­nosti a je len na nás ako sa na­učíme s nimi na­rá­bať, aby sme do­siahli, po čom tú­žime vo svo­jich ži­vo­toch. Sú­streď sa na to, čo máš, lebo máš presne toľko koľko po­tre­bu­ješ. Chceš viac? Tak ma­kaj na tom. Nič ti ne­spadne z neba k no­hám. Prečo ťa zau­jíma, čo po­vie tvoja ses­ter­nica z dru­hého ko­lena? Buď iná, buď presne taká, aká ty chceš byť. A je­dine ty máš tú moc to do­siah­nuť!

pe­xels.com

Uve­dom si, že ni­kto sa o teba ne­zau­jíma, lebo všetci sú sú­stre­dení sami na seba. Han­bíš sa tan­co­vať pred ľuďmi? Kašli na to, ni­kto sa na teba na­po­zerá. Každý sa za­oberá tým, aby vy­ze­ral ako kráľ na par­kete a vô­bec ho ne­trápi, že ty tam roz­ha­dzu­ješ ruky zľava do­prava. Uve­dom si, že na to aby si bola spo­kojná ne­pot­re­bu­ješ ni­koho po­vo­le­nie. Je­diné po­vo­le­nie, ktoré po­tre­bu­ješ je tvoje pre­sved­če­nie, že toto je to, čo chceš ro­biť práve v tom mo­mente a to ti po­kojne vy­stačí.

Komentáre