Je tu. Pri všet­kom, pri čom ju v ži­vote po­tre­bu­ješ. Aby ťa ro­zo­smiala, utrela ti slzy, po­núkla ťa po­há­rom vína a ci­ga­re­tou na bal­kóne, keď si vstala hore za­dkom. Vy­na­dala ti aj ťa pod­po­rila.

Aby ťa ťa­hala na­hor, nie stiahla ku dnu.

friendship pexels

pe­xels.com

V ži­vote člo­veka (nie­len ženy) nie­kedy príde ob­do­bie, že za­čne stag­no­vať. Možno za to môže ne­dos­ta­tok ener­gie, možno fan­tá­zie, zlé ži­votné ob­do­bie či jed­no­du­cho le­ni­vosť. Ne­boj sa. Nie je na tom nič ne­ob­vyklé. Je pri­ro­dzené, že ne­z­vlád­neš do­ne­ko­nečna „ma­kať“ na 120 per­cent. Sme len ľu­dia a tiež nie­kedy po­tre­bu­jeme ubrať nohu z plynu.

Po­zor však, aby také ob­do­bie ne­trvalo dlho! Aby si si ne­zvykla ok­rem pre­chádzky z po­stele na gauč ne­ro­biť ab­so­lútne nič. Aj keď pri­zná­vam, aj také dni môžu prísť.

Vtedy príde ona. Pre­bije sa k tebe do bytu a hodí po tebe špi­navé tričko, po­ho­dené už týž­deň vedľa po­stele. Šmahne ti do tváre, že máš hrozné vlasy a otrasné obo­čie. Vy­tiahne ťa z po­stele, a kým sa kú­peš, ona ti pri­praví ra­ňajky a za­leje kávu. Pri­po­me­nie ti to, čo ty už dávno vieš. Že na je­di­nom prob­léme svet ne­stojí ani ne­padá.

Razones-tener-cuñada-es-impresionante-3

pin­te­rest.com

Každý sa oháňa tým, že v ži­vote treba byť po­zi­tívny. Nie­kedy nás však omrzí no­siť ru­žové oku­liare. A vtedy je dô­le­žité ob­klo­piť sa po­zi­tív­nymi ľuďmi. Ak je tvoja ka­ma­rátka po­zi­tív­nou oso­bou a mo­ti­vuje ťa, máš vedľa seba sku­točný po­klad. To ne­zna­mená, že ti bude tries­kať o hlavu mo­ti­vačné ci­táty o tom, ako je naj­dô­le­ži­tej­šie mys­lieť po­zi­tívne.

Úplne po­stačí, ak ťa pri­ve­die na iné myš­lienky. Keď ťa vy­láka von do mesta, keď ti svo­jou prí­tom­nos­ťou pri­ve­die po­zi­tívne a ve­selé myš­lienky. Do­kope ťa ísť do fitka aj po­slať ko­nečne nie­kam ži­vo­to­pis. Pre­ho­vorí ťa na zmenu účesu aj oži­ve­nie šat­níka. Príde s nie­čím no­vým, s nie­čím, pri­čom sa bu­deš cí­tiť uži­točná a živá. Ne­bude s te­bou vždy sú­hla­siť, ale ne­vadí, lebo práve o tom to je.

friendship pinterest

pin­te­rest.com

Ne­dos­tala sta­tus tvo­jej ka­ma­rátky preto, že ti slepo pri­ta­káva, ale preto, že je priama a po­vie ti, čo si sku­točne myslí, aj keď ti to ne­bude vždy prí­jemné. A to ne­bude zna­me­nať, že ťa nemá rada, bude to zna­me­nať, že ťa má prí­liš rada na to, aby ml­čala.

Komentáre