Časy sa me­nia a ľu­dia s nimi. Me­nia sa cha­rak­tery. Pria­teľ­stvá sa roz­pa­dajú a iné zas vzni­kajú. Všetko je iné, ako ke­dysi. Zá­visí však len na nás, akým sme­rom sa po­hý­name vpred. Či ži­jeme mi­nu­los­ťou, alebo sa za­me­ria­vame na bu­dúc­nosť. Ani jedno však nie je správe. Mu­síme žiť tu a te­raz.

Pred­stavte si, že sto­jíte na po­kraji útesu a buď sa mô­žete vrá­tiť späť nie­kde, kde ste už boli alebo sko­číte do ne­známa. Druhá mož­nosť je ris­kantná, ale ja osobne by som tú prvú ne­vo­lila. Ob­zriem sa späť a vi­dím svoju na­ivitu. Vi­dím to, koľ­ko­krát som sa ne­chala oba­brať. Koľ­ko­krát som do­vo­lila ľu­dom ub­lí­žiť mi a koľ­ko­krát som s tým ne­uro­bila nič. A nie­len to. Do­konca som do­vo­lila, aby sa to zo­pa­ko­valo.

tumblr_o154ju8ruw1r689p9o1_1280

tum­blr.com

Pri­šiel však mo­ment, keď si po­viete dosť. Už viac ne­do­vo­lím ni­komu ub­li­žo­vať mi. Chcem byť šťastná a aj bu­dem. Chcem mať v ži­vote po­koj a ne­ne­chám si ni­čím a ni­kým po­ka­ziť moju ra­dosť. Vtedy po­cho­píte, že váš ži­vot má oveľa väč­šiu hod­notu, ako tú, čo ste mu do­po­siaľ pri­pi­so­vali. Roz­hod­nete sa ria­diť svoj ži­vot sami. Bez po­moci os­tat­ných ľudí. V tom mo­mente uro­bíte naj­lep­šie roz­hod­nu­tie vo va­šom ži­vote.

Ne­do­voľte os­tat­ným ni­čiť vaše sny, vaše túžby. Vy ste stroj­com svojho šťas­tia. Pa­mä­tajte si to.

Komentáre