Ab­sen­cia do­pl­n­kov. Túto chybu alebo mierny ne­dos­ta­tok si vší­mam na out­fi­toch bež­ných žien často. Ich ob­le­če­nie je sta­rost­livo vy­braté, trendy a krásne zla­dené, no niečo im predsa len chýba. Sú to malé de­taily, ktoré však do­kážu out­fit vy­z­dvi­hnúť, ob­zvlášt­niť a po­su­núť na úplne iný le­vel. Do­pl­n­kov sa podľa mňa ne­treba báť, no je po­trebné s nimi pra­co­vať opatrne a ne­mať ich na sebe až prí­liš veľa. Ak ťa zau­jíma, ktoré do­pl­nky ob­ľu­bu­jem a do­po­ru­ču­jem ja sama, čí­taj ďa­lej.

Ho­dinky

Ho­dinky sú ab­so­lútna kla­sika, ktorá ne­vyjde z módy snáď ni­kdy! Trendy v ho­din­kách sa síce me­nia, no s jed­no­du­chými, mi­ni­ma­lis­tic­kými či ele­gant­nými ho­din­kami ne­uro­bíš ni­kdy krok vedľa. Mô­žeš ich kom­bi­no­vať tak­mer s ho­ci­čím a na rôzne prí­le­ži­tosti. Sa­moz­rejme, denné no­se­nie je ab­so­lútne po­vo­lené, ich vy­uži­teľ­nosť by som li­mi­to­vala možno len na spo­lo­čen­ské uda­losti, akými sú plesy a svadby. Ide nie len o es­te­tický, ale aj vy­soko prak­tický do­pl­nok, keďže už ne­bu­deš mu­sieť mať v ruke ne­us­tále svoj mo­bil, aby si mala čas pod kon­tro­lou. 

Drobné šperky

S ob­do­bím, kedy sa no­sili najmä veľké a vý­razné šperky či bi­žu­té­ria sme sa už dávno roz­lú­čili a práve te­raz máš prí­le­ži­tosť za­žia­riť s drob­nými, no o to ele­gan­tnej­šími šper­kami, ktoré sa ča­som stanú tvo­jim ma­lým ta­liz­ma­nom. Na denné no­se­nie si za­do­váž strie­borné, alebo po­zlá­tené mi­ni­ma­lis­tické re­tiazky, prs­tene či ná­uš­nice, ktoré ti v zbierke vy­dr­žia viac se­zón. Mô­žeš ich rôzne kom­bi­no­vať a vrstviť, alebo jed­no­du­cho no­siť sa­mos­tatne. 

Šatka

Mys­lím, že šatky sa v na­šich kon­či­nách ne­vys­ky­tujú, no je to na­ozaj škoda. Práve v tomto je­sen­nom ob­dobí do­kážu na­hra­diť ešte prí­liš hrubé šály a za­hriať na krku tak aku­rát. S ich no­se­ním sa do­ká­žeš vy­hrať, keďže šatku si mô­žeš dať nie len na krk, čo je mo­men­tálne veľmi trendy, ale aj na ka­belku, či v lete vy­užiť v zau­jí­ma­vých a jed­no­du­chých úče­soch. 

Opa­sok

Väč­šina ľudí si opa­sok spája len s jeho funkč­nou vy­uži­teľ­nos­ťou a to spra­viť väč­šie no­ha­vice v se­kunde do­ko­nale pad­nú­cimi, no ja si mys­lím, že zvo­le­ním vhod­ného, nie­kedy aj vý­raz­nej­šieho opasku, môžme svo­jím out­fi­tom za­žia­riť oveľa viac. Mô­žeš si vy­brať z rôz­nych tva­rov pra­ciek a pes­trej škály ich cel­ko­vej fa­reb­nej kom­bi­ná­cie. Umiest­niť ho vieš nie­len na no­ha­vice, ale aj na pás na šaty a sukne. Na­vyše kva­litný, ko­žený a nad­ča­sový opa­sok ti v skrini ostane dlho a ni­kdy ne­bude „out“. 

Fa­lošný sep­tum pier­cing

Na­ko­niec, po­nú­kam v tomto zo­zname ešte je­den do­pl­nok, ktorý vy­užijú asi len tie od­váž­nej­šie z vás, no na­ozaj sa ho ne­treba báť! Ide o fa­lošný sep­tum pier­cing, ktorý si jed­no­du­cho na­sa­díš na nos a okam­žite sa od­lí­šiš a za­žia­riš. Ozvlášt­niš si ním nie len svoju tvár, ale cel­kovo aj tvoj out­fit. Jed­not­livé do­pl­nky, ktoré som ti od­po­ru­čila mô­žeš no­siť sa­mos­tatne, ale za­žia­riš aj keď ich bu­deš kom­bi­no­vať. Ne­boj sa s nimi vy­hrať a no­siť ich den­no­denne, aby bol tvoj out­fit za­kaž­dým iný a vý­ni­močný.

Komentáre