Ro­man­tika sa po­maly vy­tráca, pre­tože nie­kde na na­šej ceste ži­vo­tom sa naše pri­ority stra­tili. Za­budli sme oča­ká­vať ruže na vý­ro­čie, za­budli sme na ro­man­tické ví­kendy a za­budli sme sa úp­rimne ľú­biť. 

Po nie­koľ­kých ne­vy­da­re­ných vzťa­hoch, kedy ľu­dia plačú nad ne­správ­nymi oso­bami, ktoré si ich ni­kdy ne­za­slú­žili dr­žíme naše oča­ká­va­nia veľmi nízko a väč­ši­nou sme sa na­učili ne­oča­ká­vať nič.

Alebo čo je hor­šie, na­učili sme sa uspo­ko­jiť  s prie­me­rom.

Zdroj: unsp­lash.com

Sme spo­kojní s tým, že máme po­steľ, v kto­rej máme s kým spať, že máme stálu prácu, ktorá nás aj tak ne­baví, že máme pria­te­ľov, ktorí nás po­znajú iba vtedy, ak niečo po­tre­bujú. 

Ale v tejto dobe je tak zried­kavé nájsť nie­koho, kto je sku­točne ochotný dať 100% do vzťahu. Kto ne­ig­no­ruje naše oča­ká­va­nia a kto nás mi­luje úp­rimne. 

Ro­ma­tika sa vy­tráca, pre­tože ju ne­ve­dome po­cho­vá­vame. Pre­tože sa bo­jíme, že bu­deme sami, ak osobu (ktorá nemá žiadne oča­ká­va­nia) opus­tíme. Máme strach, že bu­deme zú­falí a že bu­deme zlo­mení.

Chceme stále me­nej a me­nej a preto si naše emó­cie dr­žíme na uzde. Nech­ceme ro­man­tiku, pre­tože sa obá­vame, že ju ne­dos­ta­neme a my skon­číme skla­maní. 

zdroj: go­dand­man.com

A tak kle­sáme spolu s na­šimi túž­bami, než aby sme žia­dali na­ozaj to, čo chceme.

Ro­man­tika sa po­maly vy­tráca, pre­tože ni­kto si nechce pri­znať, že po­tre­buje viac, ako rannú správu alebo so­ciálne mé­diá. Ni­kto si nechce pri­znať, že by chcel viac ako je prie­mer, pre­tože to by zna­me­nalo ísť proti dobe.

Ni­kto si ne­prizná, že po­tre­buje oveľa viac, ako do­stáva. Ale je to pravda. My všetci si za­slú­žime úp­rimnú lásku, všetci si za­slú­žime ro­man­tiku – aj keď nie­kto upred­nost­ňuje me­nej ro­man­tiky a nie­kto viac. Všetci tú­žime po tom, aby sme ne­upadli do nud­ného ste­re­otypu. Všetci si za­slú­žime nie­koho, kto s nami bude plá­no­vať bu­dúc­nosť. 

 

Tú­žime po tom, aby bola vo vzťahu stále vá­šeň, ché­mia a po­cho­pe­nie aj bez slov. 

Pro­sím, sta­raj sa o lásku a o ro­man­tiku. 

Komentáre