90.roky ne­boli ľahké. No ak si ich za­žila, jedno mu­síš uznať. Ran­de­nie bolo úplne o nie­čom inom. V dobe, keď je celý náš mi­lostný ži­vot za­lo­žený na stlá­čaní sr­die­čok na Ba­doo a Tin­deri je skvelé si pri­po­me­núť, o čom to bolo ke­dysi a aké roz­to­milé veci ve­del muž so že­nou za­žiť.

Možno je to aj in­špi­rá­cia. To, že sa tieto veci bežne ro­bili v mi­nu­losti ne­zna­mená, že nimi ne­mô­žeš po­te­šiť nie­koho dnes. Čo bolo ke­dysi sa­moz­rej­mos­ťou, to dnes ohromí.

Tu je 6 vecí, ktoré chceme okam­žite späť:

Pí­sa­nie od­ka­zov

Se­díš si na káve a cha­lan od ved­ľaj­šieho stola ti na ser­vítku na­píše svoje číslo. S od­ka­zom, že „si na­ozaj zlatá“. Po­su­núť od­kaz jeho ad­re­sá­tovi bola tá naj­ťaž­šia vec na svete, no o to krajší po­cit bol, keď ti prišla od­po­veď.

Nebo/peklo

Pa­mä­táš si nebo/peklo? Po­s­kla­dať ho ve­del každý a roz­ho­do­va­nie bolo vďaka nemu omnoho jed­no­duch­šie. Koľko ži­vot­ných roz­hod­nutí som spra­vil vďaka nemu? Ok, tak ži­vot­ných nie, mal som 12 ro­kov..ale predsa.

Te­le­fo­no­va­nie

Pa­mä­táš si na ne­ko­nečné te­le­fo­no­va­nie? Nie­ktorí to ro­bia do­dnes, no väč­šina kon­ver­zá­cií sa pre­niesla na Mes­sen­ger a Snap­chat.

Vý­roba ka­ziet

Ab­so­lútny dô­kaz lásky bol, keď si nie­komu na­hrala vlastnú ka­zetu. Vy­brala si tie naj­väč­šie sla­ďáky a po­s­kla­dala ich za se­bou. Dnes už síce ka­ze­tou ris­ku­ješ, že si ju ne­bude mať kde pre­hrať, no aj s CD-čkom či cez Spo­tify mô­žeš stále zau­jať.

Ve­no­va­nie cez rá­dio

Mu­zika bola a je vý­raz­nou sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov. A tie časy, keď si mu ne­chala za­hrať v rá­diu pes­ničku a pol­ho­dinu si ča­kala, až ju odo­hrajú..a ako si vždy dú­fala, že raz za­hrajú tebe..

Otázky

Vážne mi le­zie na nervy, keď idem s ba­bou na rande a ona o mne všetko vie – vraj si ma vy­go­og­lila, vi­dela moje články a ne­viem čo všetko ešte. V mi­nu­losti toto ne­exis­to­valo. Ak si sa o osobe chcel niečo do­zve­dieť, mu­sel si sa, prek­va­pu­júco, spý­tať.

zdroj: bustle.com

Komentáre