V ži­vote toho za­ži­jeme dosť. Zlo­mené srdce, ko­niec pria­teľ­stva, smrť, skla­ma­nie, ne­ná­visť, zmena. Všetky tieto uda­losti nás is­tým spô­so­bom for­mujú a me­nia. Av­šak kto pri tom ne­u­tr­pel zra­ne­nia na duši? Kto si ne­od­nie­sol lek­cie do ži­vota? Mys­lím, že každý z nás si be­rieme do ďal­šej ka­pi­toly nášho ži­vota svoje trá­pe­nia a bo­lesti. I keď sa ich sna­žíme zba­viť a za­bud­núť na ne, vnútri nás sú hl­boko za­ko­re­nené a zo­stanú tam navždy.

Ak si mys­líš, že nie si silná žena, po­zri sa na svoje pre­hry i vý­hry. Po­zri sa spätne na svoje úspe­chy a pády. Po­zri, čo všetko si do­ká­zala. Vždy si sa za­cho­vala naj­lep­šie, ako si ve­dela. Vždy si po­mohla, ako si len ve­dela. Vždy si ko­nala naj­lep­šie, ako si uznala za vhodné.

unsp­lash.com

Silné a múdre ženy to mali podľa môjho ná­zoru vždy ťaž­šie v ži­vote. Boli ne­zá­vislé, mi­lo­vali mi­lo­vať, ale ve­deli, kedy od­ísť. Boli iné a od­lišné. A to nie­kto­rých ľudí štve. Dnes sa ne­nosí ele­gan­cia a rozum, dnes je to o psovi na snap­chate, po­čte fol­lo­we­rov na ins­ta­grame a o móde, ktorá okolo vkusu ani ne­chodí. Sa­moz­rejme, nech­cem byť iro­nická ani pe­si­mis­tická. Stále sú na svete ľu­dia, ktorí mi­lujú vzácne, ktorí si uve­do­mujú pravé hod­noty. Ako ty. Ty, silná žen­ská.

Silné ženy za­ží­vajú silné oka­mihy, no i silne ich po­zna­čia. Silné ženy sú tie, o kto­rých by si po­ve­dala, že žijú cel­kom dobrý a po­ho­dový ži­vot. Má­lo­kedy sa ti po­sťa­žujú. Svoju bo­lesť pre­ží­vajú vo vnútri a sna­žia sa so svo­jimi prob­lé­mami vy­spo­ria­dať samé. Ne­ho­vo­ria o svo­jich prob­lé­moch iným. Má­lo­kedy sa zdô­ve­ria. Nechcú za­ťa­žo­vať os­tat­ných. I silné ženy sa cí­tia opus­tené, prázdne a bez ži­vota. Mys­lia si, že ni­komu na nich ne­zá­leží a boj, ktorý vedú so ži­vo­tom je zby­točný. I silná žena má slabé chvíľky, i silná žena sa mýli. I silná žena o sebe po­chy­buje, po­tre­buje pauzu od všet­kého a chce len sní­vať.

unsp­lash.com

Ob­di­vu­jem silné ženy. Sú tak ne­ná­padné a pri­tom úžasne do­ko­nalé. Ne­mu­sia ne­us­tále dá­vať na­javo, že sú silné, ne­zá­vislé a sú nad ve­cou. Jed­no­du­cho sú silné. Usmie­vajú sa cez slzy. Uve­do­mujú si hod­notu seba i dru­hých. Celý deň do­ko­nale roz­dá­vajú úsmevy a ener­giu, no v noci roz­mýš­ľajú nad prob­lé­mami, nad ži­votmi a sna­žia sa to zme­niť. Ne­raz plačú. Ne­raz ne­ve­dia, čo ďa­lej. Silné ženy si ľahnú do po­stele s po­ci­tom, že ich ži­vot dnes opäť bol tro­chu cha­otický a smutný, no ne­vzdá­vajú sa. Sú od­hod­lané. Ne­cí­tia sa silné, no ho­vo­ria, že ro­bia všetko, čo je v ich si­lách, aby prob­lémy zvládli. Silné ženy sa cí­tia ob­čas ne­pot­rebné a una­vené. Nie­kedy ich vie Slnko po­te­šiť, ino­kedy za­rmú­tiť. Vo svo­jom vnútri sú po­kojné bo­jov­níčky, ktoré sú od­hod­lané bo­jo­vať do po­sled­ných síl. Tr­pia po­ti­chu. Silná žena po­čúva svoje vnútro, i keď vie, že ju to bude ra­niť.

Silná žena si ty, ktorá bra­vúrne zvláda strasti ži­vota.

Ob­di­vu­jem ťa, drahá moja silná žen­ská! 

Komentáre