Spoz­nali sa v ob­dobí, keď obom chý­bala v ži­vote blízka ka­ma­rátka, ktorá by ich po­vzbu­dila, v ťaž­kých ča­soch a te­šila sa s nimi pri úspe­choch. Od pr­vého mo­mentu ve­deli, že si budú roz­umieť. Mali rov­naký zmy­sel pre hu­mor, po­chá­dzali z rov­na­kého pro­stre­dia a zdie­ľali rov­naké hod­noty. Obe mi­lo­vali ta­nec, hudbu a dlhé ve­čery pri víne.

Boli si stále bliž­šie a trá­vili spolu stále viac času. Na­učili sa jedna dru­hej bez­pod­mie­nečne dô­ve­ro­vať. Zve­ro­vali sa na­vzá­jom so svo­jimi ta­jom­stvami. Cho­dili spolu na­ku­po­vať, na kávu, na víno, nie­kedy spolu zhre­šili dob­rým ko­lá­čom a ob­čas ab­sol­vo­vali aj nočný vý­jazd do baru. Ve­deli sa spolu smiať, aj pla­kať.

Ich pria­teľ­stvo pre­šlo ťaž­kou skúš­kou.

Nie, ne­bola to vzdia­le­nosť, ani ne­dos­ta­tok času. Prob­lém bol inde, bol to roz­dielny ná­zor.

Ak máš vo svo­jom ži­vote pria­teľ­stvo, o kto­rom mô­žeš po­ve­dať, že má pevné zá­klady, zís­kal si do ži­vota je­den z naj­väč­ších da­rov. Vieš ako to spoz­náš? Keď príde prvá nez­hoda.

foto: pe­xels.com

Máš v ži­vote na­ozaj blízku ka­ma­rátku alebo ka­ma­ráta (áno, aj muži do­kážu byť dobrí ka­ma­ráti), si zvyk­nutá, že sa vo všet­kom zhod­nete. Veď práve preto ste ka­ma­rátky – máte rov­naké hod­noty, ná­zory a ži­votné po­stoje. Vaše pria­teľ­stvo prejde ozaj­st­nou skúš­kou až vtedy, keď na­stane ži­votná si­tu­ácia, v kto­rej sa nez­hod­nete. Každá by ste ju rie­šili inak a každá máte iný ná­zor. A to je úplne v po­riadku. Je nor­málne, že sa nie vždy zhod­nete na všet­kom.

Ste ka­ma­rátky, máte sa rady a práve preto ste k sebe ma­xi­málne úp­rimné. Ak nez­die­ľate rov­naký ná­zor, tak si to po­viete. A to je správne. Vaše pria­teľ­stvo je pevné práve vtedy, ak Vás roz­dielny po­hľad na vec ne­roz­delí. Je jed­no­du­ché mať blízku pria­teľku, ak s ňou vo všet­kom sú­hla­síš. Pria­teľ­stvo, ktoré sa tak ľahko ne­o­tra­sie v zá­kla­doch je ale také, ktoré pre­trvá aj na­priek men­ším roz­die­lom.

foto: pixabay.com

foto: pi­xa­bay.com

Nie len par­tner­ský vzťah je ten, na kto­rom mu­síš pra­co­vať a bu­do­vať ho. Aj ka­ma­rát­sky vzťah po­tre­buje ne­us­tálu sta­rost­li­vosť. Lebo ak ho za­ned­báš, môže sa stať, že príde prvá nez­hoda a Tvoje ka­ma­rát­stvo ne­bude mať dosť hl­boké a pevné ko­rene na to, aby pre­trvalo a aby to zvládlo.

O Tvoje ka­ma­rát­stvo sa sta­raj, pes­tuj ho, ve­nuj mu čas, po­zor­nosť a sta­rost­li­vosť, ne­od­sú­vaj ju kvôli no­vému vzťahu alebo no­vej práci na druhú ko­ľaj. Len tak bude mať dosť pevné zá­klady na to, aby ob­stálo vo všet­kých skúš­kach.

Komentáre