unsplash.com

Moja mama mi raz dala radu, ktorá vyznela fakt zvláštne: Nepo­má­haj nikomu až dovtedy, dokým ťa o pomoc sami nepo­žia­dajú.

Vždy som si hovo­rila, že je to hlú­posť. Že moja mama je len chladná. No čím som staršia, tým viac si uve­do­mu­jem, že má vlastne pravdu. Moja mama je jed­ným z najmil­ších ľudí vôbec. Naša spo­loč­nosť nás stále tlačí do pomoci dru­hým. A ja som nebola výnim­kou.

Ide­álne to uro­biť vtedy, keď to naj­me­nej čakajú. To samoz­rejme nie je nič zlé. Milé činy dokážu meniť životy v mno­hých ohľa­doch. No je tu aj druhá strana mince.0-j7NBzeWYHRP51Snn

foto: medium.com

Nie všetko je zlé. Tak isto ako nie všetko je dobré. Aj v zle je kúsok dobra. Aj v dobre je kúsok zla. Neho­vo­rím, že pomá­hať ľuďom je naj­horší nápad. No nie je to ani skvelý nápad. Tu sú dva sce­náre, kedy by si sa mala na pomoc iným rad­šej vykaš­ľať:

1. Keď máš pomôcť ľuďom, ktorí si to nezaslúžia

Nie je to jed­no­du­ché. Boli sme naučení, že pomá­hať iným je správne. No musíme sa to odnau­čiť.

V minu­losti ma často ľudia pozý­vali na kávu s tým, aby som im pomohla s psychickými prob­lé­mami. Boli to ľudia, ktorí mali roz­be­hnuté star­tupy a mili­óny dolá­rov od inves­to­rov. Napriek tomu mi ani neboli schopní zapla­tiť tú kávu, ešte aby mi zaplatili za pomoc.

Nikto z nich nechá­pal, že mám deti, že mám hypo­téku, že mám účty. Nikto nechá­pal, že kvôli ich káve som potom musela pra­co­vať do dru­hej ráno.

Ak môj čas nepo­va­žujú za hod­notný, potom ja nemám čas na nich.

Ak sa o teba ľudia nezaujímajú, nemala by si im pomáhať. Nezaslúžia si to.

Pre­stala som ponú­kať svoje služby zadarmo a nasta­vila si cen­ník. Môj život je tak jedno­duchší a som cel­kovo šťast­nej­šia. Ľudia ma začali brať vážne. A tí, ktorí si nemôžu moje služby dovo­liť majú vždy mož­nosť kom­pen­zo­vať to inak.

Tak naprí­klad, keď nie­kto chce, aby som mu pred­ná­šala na kon­fe­ren­cii, vždy mi môže dať pries­tor pre reklamu alebo aspoň lís­tky pre mojich zná­mych.

Nezabúdaj, prvou osobou, ktorej potrebuješ pomôcť, si ty sama. A ak ťa pomoc iným nerobí šťastnou, tak to nerob.

Nie­kedy jed­no­du­cho musíš byť sebec.

2. Keď máš pomôcť ľuďom, ktorí tvoju pomoc neocenia

Moja túžba pomá­hať iným je mojou naj­väč­šou sla­bos­ťou.

Chcem ľuďom pomá­hať, hoci o to nepo­žia­dali. Jeden kli­ent mal prob­lémy v práci. Môj tím celé dni ana­ly­zo­val veci. Nič sme si pri­tom neúč­to­vali, zále­žalo nám na ňom. A on sa na nás vykaš­lal. Teraz ma nená­vidí.

Najjednoduchšou cestou ako spraviť z priateľa nepriateľa je rada, ktorú nechce počuť.

Ľudia často nie sú pri­pra­vení akcep­to­vať pomoc. A je to v poriadku. Všetko potre­buje svoj čas. Nemala by si ponú­kať svoje rady ľuďom, ktorí na ne nie sú pri­pra­vení. Menej drámy, viac času pre seba.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife