Ne­pri­pú­tava sa pre­tože si uve­do­mila, že je to nie je dobré. Pú­tať sa k ne­správ­nym ľu­ďom, alebo k ve­ciam, ktoré nie sú pre ňu ur­čené a po­tom mať strach z toho, že o nich príde.

Ne­pri­pú­tava sa, pre­tože sa na­učila, že nie všetko je tu preto, aby zo­trvalo navždy. Nie­kedy je lep­šie ne­chať ur­čité veci tak. Ne­chať od­ísť is­tých ľudí, ktorí nás dr­žia späť. Vie, že čím viac sa bude sna­žiť niečo k sebe pri­pú­tať, tým väčší strach bude mať o to, že to stratí. A to je za­ru­čená cesta k tomu aby to od­pla­šila preč.

Ne­pri­pú­tava sa, pre­tože vie, že ľu­dia pri­chá­dzajú a od­chá­dzajú. Nie vždy do­dr­žia svoje sľuby, nie vždy sa vrá­tia, nie vždy ostanú verní. Nie vždy mys­lia veci tak ako ho­vo­ria. Vie, že keď sa prí­liš rýchlo na nie­koho na­viaže, ne­skončí sa to dobre, rov­nako ako vie, že láska nie­kedy ne­stačí.

zdroj: unsp­lash.com
Už sa viac ne­pri­pú­tava, pre­tože je una­vená, z ľudí, ktorí me­nia svoje ná­zory zo dňa na deň. Z ľudí, ktorí sa za noc roz­hodnú zmiz­núť bez uda­nia dô­vodu. Z ľudí, ktorí stále ne­ve­dia čo chcú.

Ne­pri­pú­tava sa viac, pre­tože vie, že jed­no­stranná na­via­za­nosť na nie­koho bolí. Uve­do­mila si, že keď sa na nie­koho až prí­liš na­viaže, za­čne si me­nej vá­žiť seba. Po­súva svoje hra­nice pre člo­veka, ktorý si to ne­váži a to bolí. A pre­tože nechce stra­tiť seba, ne­pri­púta sa viac k ni­komu, kto nechce byť s ňou.

Ne­pri­pú­tava sa, pre­tože sa učí ne­chať ľudí ísť. Učí sa, že nie všetko vždy musí byť podľa nej. Učí sa po­hnúť ďa­lej a krá­čať  vpred. Za­ne­cháva za se­bou mi­nu­losť, a na to aby si mohla vy­chut­ná­vať prí­tomný oka­mih, mu­sela sa na­učiť ne­pri­pú­tať k ni­komu. Po­maly sa učí ne­chá­vať tak veci, ktoré ju ne­ro­bia viac šťast­nou alebo ju ne­jako spo­chyb­ňujú.

Aj keď sa ne­pri­pú­tava k ni­komu, stále verí v lásku a vie mi­lo­vať. Pre­tože dnes už vie, že sú to dve roz­dielne veci. Zá­vis­losť na nie­kom inom a láska spolu ne­majú nič spo­ločné. Na­učila sa, že nie­kedy musí ne­chať od­ísť ľudí, kto­rých mi­luje a aj to je ur­či­tým dru­hom lásky. Vie, že sku­točná prí­ťaž­li­vosť sa ne­pre­ja­vuje tým, že bude na nie­koho tla­čiť, alebo sa mu usta­vične sna­žiť do­stať mu pod kožu. Dnes vie, že celý tento pro­ces je pri­ro­dzený, a tí ktorí majú ostať v na­šom ži­vote v ňom ostanú, bez zby­toč­ného ná­tlaku.

Uve­do­mila sa, že všetko je do­časné a musí sa na­učiť te­šiť z toho, čo je tu a te­raz. Ne­stra­cho­vať sa o to, žeby mohla nie­koho alebo niečo stra­tiť.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre