Ob­di­vu­jem Ťa. Na­ozaj. Mô­žeš si gra­tu­lo­vať. To, ako to všetko zvlá­daš. To, ako stí­haš všetko vní­mať. To, že si sa ča­sto­krát obe­to­vala a si vzorná žena.

Ob­di­vu­jem na tebe to, že si stále sama se­bou a ne­bo­jíš sa po­ve­dať si svoj ná­zor. Zbož­ňu­jem na tebe to, že si žen­ská aj v tep­lá­koch a máš od­vahu. Mi­lu­jem tvoj štýl, akým sa ob­lie­kaš a tvoj štýl ho­vo­re­nia. Mi­lu­jem tvoju bez­pro­stred­nosť a ot­vo­re­nosť. Tak­tiež si vá­žim, že si spon­tánna.

Vieš sa nád­herne smiať, tak si pro­sím na­bu­dúce ne­zak­rý­vaj ústa. Ne­máš prob­lém po­ke­cať i s bez­do­mov­com. Si ohľa­du­plná a sr­dečná a tak­tiež máš ob­rov­ský sú­cit.

amanda_seyfried_actress_celebrity_blonde_102317_3840x2400

hdwall­pa­pers.com

Ne­máš prob­lém po­sta­viť sa na stranu spra­vod­li­vosti, aj keď to nie je vždy jed­no­du­ché. Ne­chá­pem, ako mô­žeš s ta­kou ľah­kos­ťou ho­vo­riť o dru­hých že­nách, že sú krásne a ani im ne­zá­vi­díš. Zbož­ňu­jem, keď ideme spolu na pivo a ešte v ten istý deň i na kávu. Ne­máš prob­lém si ostri­hať vlasy len tak, lebo to proste chceš.

Ako to ty všetko zvlá­daš? Daj mi pro­sím re­cept. Či je to ta­jom­stvo? Lebo ja by som to chcela ta­kisto dobre zná­šať ako ty. Ne­ho­vor, že to tak nie je. Aj keď si ob­čas pop­la­češ, ne­zna­mená, že nie si silná. Treba pla­kať, treba sa vy­kri­čať. Tým ži­ješ. Ne­ho­vor, že ži­ješ zlý ži­vot. Je to dar. Mô­žeš s ním na­rá­bať, vy­uží­vaj ho na­plno a uží­vaj si ho. Nie vždy máš krásne dni. Nie vždy máš ná­ladu. Ale to je v po­riadku. Rob chyby. Od­púš­ťaj.

869760-young-audrey-hepburn-ballet-dancing

ro­kit.as­sets.d3r.com

Ob­čas si vy­be­rieš zlú cestu či zlého par­tnera. No stále si sama se­bou. Tá, ktorá robí chyby. No zá­ro­veň sa z nich učí. A tak to rob pro­sím. Ne­ľu­tuj. Si ne­sku­točne úžasná osob­nosť, ktorú po­tre­buje tento svet! Aj tak si stále silná. Byť sil­nou ne­zna­mená byť ne­ob­lomná, ne­do­stupná či bez ci­tov. Je to o tom, zvlá­dať si­tu­ácie naj­lep­šie ako vieš, mať se­ba­úctu, če­liť vý­zvam a ne­báť sa. Ešte raz ti to na­pí­šem: ob­di­vu­jem ťa. Tak pro­sím, ne­boj sa.

Si skvelá žena.

Chráň si to.

Je to cen­nosť. A ty ju máš.

Komentáre