Možno na­sle­du­júce riadky vy­znejú ako niečo, čo zvlád­neš úplne jed­no­du­cho, ale keď sa za­mys­líš a po­kú­siš sa ich ap­li­ko­vať do bež­ného ži­vota zis­tíš, že to až také jed­no­du­ché nie je. Je to vý­zva, ale ver mi, že to bude stáť za to.

Od­pus­tiť

Ur­čite po­znáš ten po­cit krivdy, keď Ti bolo ub­lí­žené, aj keď si sa sna­žila byť k svojmu oko­liu čo naj­lep­šia. Kaž­dej z nás sa to stalo. Ale tým, že sa bu­deš hne­vať na člo­veka, ktorý Ti ub­lí­žil,

sa Ti ne­uľaví. Práve na­opak. Ub­li­žu­ješ tým len sebe. Ak ne­bu­deš v sebe ži­viť hnev, nemá z čoho rásť a ty bu­deš vy­rov­naná a spo­kojná. Ak ne­vieš ako na to, pa­mä­taj- Karma do­behne kaž­dého. Toho kto ub­lí­žil, ale aj tebe sa vráti dobrý sku­tok, ak hnev pre­ko­náš. Od­pusť (aj tým, ktorí svoje skutky ne­ľu­tujú) nie kvôli im, ale kvôli sebe.

pe­xels.com

Mi­lo­vať samú seba

Možno sa to nezdá, ale upred­nost­niť seba pred všet­kými os­tat­nými, mi­lo­vať samú seba takú aká si, je jedna z naj­ťaž­ších vecí, ktoré sa mu­síš v ži­vote na­učiť. Áno, možno máš väč­šie stehná ako tvoja ka­ma­rátka, ne­máš ani lesklé vlasy po mame, ale máš hl­boké oči, opti­mis­tickú po­vahu…skrátka niečo, čo ťa robí se­ba­ve­do­mej­šou. To, čo mu­síš mať na sebe oce­niť a pre­vy­šuje tvoje ne­dos­tatky. Ver, že ani ne­dos­tatky nie sú pre­káž­kou. Nie­kde na svete je nie­kto, kto práve tieto tvoje ma­li­cher­nosti bude po­va­žo­vať za krásne a vý­ni­močné. Tak prečo sa trá­piť?!

Te­šiť sa na to, čo príde

Rob si plány. Ide leto, ak ne­máš ešte plány s pria­teľmi, je naj­vyšší čas na­pra­viť to. Ak ne­máš na do­vo­lenku čas, alebo pe­niaze, prečo ne­skú­siť as­poň ví­ken­dový po­byt nie­kde na Slo­ven­sku? Aj men­šie plány do­kážu spra­viť ra­dosť. Miest je na vý­ber ne­úre­kom. Uvi­díš že aj pra­covný týž­deň v škole alebo v práci ti pôjde ľah­šie, ak bu­deš mať niečo, na čo sa mô­žeš te­šiť.
Ok­rem toho – po­zri sa, kde si sa už te­raz pre­pra­co­vala. Ne­te­šíš sa na to kde bu­deš za rok? Na ľudí, kto­rých bu­deš po­znať a skú­se­nosti, ktoré bu­deš mať? Za­mysli sa nad tým.

Zba­viť sa ne­ga­tív­nych ľudí

Nech to znie ako­koľ­vek se­becky, ver, že ne­mu­síš ni­komu nič vy­svet­ľo­vať. Ne­mu­síš hľa­dať ospra­vedl­ne­nia, ani dô­vody, prečo sa s ur­či­tými ľuďmi nech­ceš ví­dať. Ur­čite po­znáš ten po­cit, ako Ťa obe­rajú o ener­giu. Ako po roz­ho­vore s nimi máš po­cit, že aj slnko za­šlo za ob­laky. Po­čú­vaš ne­us­tále sťa­žo­va­nie sa na prácu, vzťahy, ži­vot…takto teda nie. Okam­žite pre­ruš vzťahy s ľuďmi, čo ti do ži­vota ne­majú čo dať. Sama máš veľa vecí, ktoré mu­síš stí­hať, po­tre­bu­ješ v ži­vote po­vzbu­diť a nie rie­šiť prob­lémy iných. Po čase si uve­do­míš, že ti je bez týchto ľudí lep­šie.

pe­xels.com

Ne­tráp sa nad mi­nu­los­ťou

Sa­moz­rejme, naj­ľah­šie by bolo na­pí­sať- uč sa z chýb dru­hých. Z nich sa ale ni­kdy ne­pou­číš tak, ako keď sa sama po­pá­liš. Po čase po­vieš- spra­vila som chybu, ale je to moja skú­se­nosť a ja te­raz viem, že už tú istú chybu už viac ne­uro­bím. Ne­ľu­tuj svoje omyly. Tie ti pa­ra­doxne dá­vajú do ži­vota viac, ako prí­jemné skú­se­nosti. Veľa vecí ne­zme­níš, ale mô­žeš zme­niť po­hľad na ne. Tvoja mi­nu­losť možno bola ťažká, ale tvoja bu­dúc­nosť ne­musí byť. Je na tebe ako sa za­cho­váš.

Komentáre