Mys­lela som si, že si to ne­do­ká­žem pred­sta­viť. Že ne­náj­dem nie­koho lep­šieho ako si ty. Nie­koho mi­lého, kraj­šieho, po­zor­nej­šieho než si ty. Sa­moz­rejme, svet sa ale ne­točí okolo teba. Ne­pres­tala som žiť, keď si ma ne­chal.

Bol si celý môj svet. Bol si môj bez­pečný prí­stav, môj chrám, moja zá­chranná loď.

Ale ča­som som do­spela a uve­do­mila som si ur­čité veci. Veci, ktoré som mu­sela zis­tiť sama a po­u­čiť sa na vlast­ných chy­bách. Ne­bol si do­ko­nalý člo­vek, ni­kto nie je. Ale ty si si mys­lel, že si ním bol.

Bolo to prí­liš dobré na to, aby to bola pravda. Mys­lela som si, že si ťa ne­za­slú­žim. Do­okola som sa pý­tala prečo práve ja? A po­tom, po­tom keď si ma ne­chal všetko do seba za­pa­dalo.

Si tak dlho preč.

zdroj: unsp­lash.com

Uply­nuli me­siace, roky a ja v očiach iných ľudí vi­dím zá­blesk ná­deje, že raz bu­dem ko­nečne šťastná. Už o tebe ale ne­sní­vam, nech­cem byť s te­bou, nech­cem ti v noci le­žať na hrudi a ne­že­lám si, aby si mi vo­lal.

A te­raz, viem a cí­tim ce­lým srd­com, že si náj­dem nie­koho iného.

Náj­dem si nie­koho, kto ma ro­zo­smeje. Náj­dem si nie­koho, kto ma bude pod­po­ro­vať v mo­jich snoch. Náj­dem si nie­koho, na koho sa bu­dem môcť spo­ľa­hnúť. 

Náj­dem si nie­koho, kto sa ma už viac ne­vzdá. Kto bude bo­jo­vať aj v tej naj­ťaž­šej búrke. 

A tá osoba, kto­rou som si mys­lela, že si ty, nie si ty. Už nie. Te­raz nie.

Je to tak vtipné, až sa mi chce pla­kať. Aká na­ivná som bola. No moje srdce nie je po tvo­jom od­chode ľa­dové, nie som skla­maná a ani na­štvaná.

Stalo sa to z ne­ja­kého dô­vodu. Bol si moja prvá láska a ne­volá sa to „prvá“ láska len tak. 

Som rada, že sme sa stretli. Som rada, že si ma mi­lo­val. Som šťastná, že som mohla mi­lo­vať ja teba.

Ale už ne­uro­bím takú chybu. A tak, jed­ného dňa bu­dem krá­čať po lúke pl­nej kve­tov a ne­bu­dem sme­ro­vať k tebe, k pr­vej láske.

Ale k pra­vej láske. 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre