Bola som hlúpa. Te­raz to už viem, ale ni­kto učený predsa z neba ne­spa­dol. Av­šak naj­vtip­nej­ším aj tak zo­stáva to, že som celú zod­po­ved­nosť a po­cit viny pre­brala ja. Že to ja som sa celý čas ospra­vedl­ňo­vala. Chyba. Uro­bila som zo seba dievča, kto­rým som ni­kdy ne­bola.

Pre­tože chlapci ako ty, ro­bia z nás dob­rých diev­čat roz­čer­tené fú­rie. Celý náš ži­vot sa vy­pa­ril a s ním aj to pekné, čo sme spolu mali. Len tak z ni­čoho nič si hráč, ktorý nie vždy hrá čistú hru, na­šiel dievča a zme­nil tak­tiku. A ja som si na­ivne mys­lela, že to bude stáť za to. Lebo ty si mi dá­val po­cit, že za to sto­jím.

Ni­kdy sme ne­mali pra­vidlá a ni­kdy sme si ne­mys­leli, že ne­jaké po­tre­bu­jeme. Boli sme iba ty a ja v na­šej bub­line. Ale čo­skoro si za­čal vy­mýš­ľať. To chlapci zvyknú ro­biť. Vy­mýš­ľať dô­vody, prečo to takto fun­go­vať ne­bude a prečo som vždy na chybe ja.

pin­te­rest.com

A tak sa ko­niec blí­žil, po­maly ale isto. Ty si to však na­ťa­ho­val a dr­žal si náš vzťah-ne­vzťah nad vo­dou. Tvá­riť sa ne­zú­čast­nene a ig­no­ro­vať všetko, to ti teda išlo. Od­há­ňal si moje po­city a tým si zni­čil „našu“ bu­dúc­nosť. Zba­vil si sa svo­jej viny a vy­kri­ko­val, že sme ni­kdy na­ozaj ne­tvo­rili pár, žev­raj ne­môže skon­čiť niečo, čo sa ni­kdy ne­za­čalo.

Ne­chal si ma zra­nenú a frus­tro­vanú, ne­mal si však právo…

eli­te­daily.com

„Čo je hor­šie ako ne­chať ťa ísť?“, na­ivne som si mys­lela. Hor­šie bolo skôr to, že až ne­skôr som všetko po­cho­pila. Nie si sráč. Si skôr zba­belý a čistý se­bec. Už viem, bola to len čistá pre­tvárka. Bo­jíš sa zá­väz­kov, ale tak isto sa bo­jíš sa­moty a toho, že ti ne­bude mať kto dať pusu na dobrú noc. Ale aj tak sme podľa teba ni­kdy ne­boli spolu.

A možno som to zná­šala prí­liš dlho. Stra­tiť ťa bolo bo­les­tivé, ale ja viem, že po­su­núť sa vpred bolo ťaž­šie. Ale už je to za mnou, pre­ko­nala som to, pre­tože ja nie som zba­belá.

Komentáre