Ci­táty nám do­ka­zujú, akú ne­oby­čajnú silu majú slová.

In­ter­net je plný rôz­nych mo­ti­vač­ných ob­ráz­kov či ci­tá­tov. Ne­dávno som ob­ja­vila aj slo­ven­skú stránku Som Ide­a­lista, ktorú majú na sve­domí dve po­etické duše, Ivet a Ar­nold, a kto­rej som dala like snáď na každý post. Ja osobne mi­lu­jem ci­táty. Sú lie­kom a zá­ro­veň do­kto­rom na moju dušu. A preto som sa roz­hodla vy­brať pre teba moje na­job­ľú­be­nej­šie. Len tak. Aby som ťa po­te­šila.

 1. A v tom mo­mente som si uve­do­mila, že nič v tomto ves­míre ne­môže byť tak ťažké ako ne­prí­tom­nosť osoby, ktorú mi­lu­ješ. – Beau Tap­lin
 2. Možno je to niečo, čo sa obá­vaš vy­slo­viť. Alebo je tu nie­kto, koho sa bo­jíš mi­lo­vať. Alebo miesto, kam sa bo­jíš ísť. Bude to bo­lieť, pre­tože na tom zá­leží. – John Green
 3. Ne­strať spá­nok len preto, že mys­líš na nie­koho, kto spí po­kojne aj keď ti zlo­mil srdce. – Ni­kita Gill
 4. Jed­no­du­cho sa naj­skôr po­zri do svojho vnútra a po­zri sa, koľko lásky si ochotná dať. A te­raz, všetku túto lásku daj najprv sebe. – Laura Li­via Gri­gore

  tumblr_n0yz9njp1a1szm14jo6_1280

  foto: pe­xels.com

 5. Ni­kdy ne­mi­luj nie­koho, kto sa k tebe správa ako keby si bola oby­čajná. – Os­car Wilde
 6. Pa­mä­tám si tvoju malú izbu, ten po­cit z teba, svetlo v okne, tvoje na­hrávky, tvoje knihy, naše ranné kávy, naše spo­ločné obedy, naše noci, naše telá roz­liate do seba, spá­nok, uvoľ­nenú prí­tom­nosť, okam­žitú a trva­júcu navždy. Tvoje nohy, moje nohy, tvoje ruky, moje ruky, tvoj úsmev a tá sr­deč­nosť, ktorá ma nú­tila opäť sa smiať. – Char­les Bu­ko­wski
 7. Moje srdce sa zlo­milo v deň, kedy som ťa vi­dela po­zrieť sa na ňu spô­so­bom, akým som sa po­ze­rala ja na teba.

  31565029646_3e18f6afe8_k

  foto: unsp­lash.com

 8. „Všetko ma to mrzí“, pre­čí­tala si správu zo zná­meho čísla. „Roky pre­šli. Prečo ťa to mrzí te­raz?“, od­pí­sala na­s­päť. „Pre­tože dnes vi­dím tvoju bo­lesť v očiach svo­jej dcéry“ prišla od­po­veď.
 9. Ak je stále v tvo­jej mysli, tak je stále v tvo­jom srdci.
 10. Mala by som to ne­chať ísť. To ako ťa boz­ká­val, to ako vo­ňal, to ako sa dot­kol tvojho pása a pri­tia­hol si ťa bliž­šie. Mala by si to ne­chať ísť a mala by si ho ne­chať ísť. Pre­tože to je to, kým bol. Nie to, kým je.

+ Ak ťa to ničí, tak to nie je láska.

Komentáre