Všimla si si, že Ins­ta­gram za­pla­vili ta­kéto fotky?

Ni­komu ne­treba ho­vo­riť, že fe­no­mén krásy sme si po­sta­vili na naj­vyšší pie­des­tál dneš­ných hod­nôt. De­sať­ti­síce žien po ce­lom svete tr­pia dep­re­siou, pre­tože si mys­lia, že nie sú dosť pekné – tak veľmi sa predsa lí­šia od ce­leb­rít z ti­tu­liek bul­vár­nych plát­kov. Tu­šíte už, čo stojí za touto no­vou ins­ta­gra­mo­vou vý­zvou?

Možno si tu­šila správne. Ti­sícky žien po ce­lom svete sa roz­hodli, že kaž­dému ukážu, že krásna môže byť na­ozaj každá žena – keď po­u­žije make-up. Touto vý­zvou však po­u­ka­zujú na to, že tá pravá, esen­ciálna krása, spo­číva v nie­čom úplne inom.

Pravá žena to­tiž nie je krásna vtedy, keď si na seba na­ne­sie vrstvy make-upu, ale vtedy, keď je ne­na­lí­čená a stále má čím zau­jať.

Tu sú už sa­motné fo­to­gra­fie žien, ktoré sa roz­hodli uká­zať, aké klam­livé sú fotky na so­ciál­nych sie­ťach a na strán­kach ča­so­pi­sov.

 

#bold #half­fa­ce­sel­fie #half­fa­ce­ma­keup #half­fa­ce­pain­ted

A post sha­red by MU­AJOGJA (@de­var­tis­try) on

Is this real life?! 😱 Tag a babe! 🙋 Fol­low @be­i­or­ga­nics 💋 . . . . . #all­my­world #girl­swho­li­kes­girls #work­fo­ry­ourd­re­ams #fas­hi­on­god #girl­swho­li­ke­boys #start­to­mor­row #wo­men­swe­ar­daily #fas­hi­onis­life #girl­slo­ve­girls #cuple #ta­ke­me­backp­le­ase #fa­mi­ly­va­ca­tion2016 #ti­me­tos­hine #girls­li­ke­girls #sty­le­in­flu­en­cer #best­fa­mily #em­po­wer­wo­men #lo­ve­myf­riend #sty­le­gu­ide #he­alt­hy­bo­dy­he­alt­hy­mind #so­ny­uhs­hi­dae #be­au­ti­ful­pic #ne­vers­top #get­he­althy #lo­veme #wo­me­nin­bu­si­ness #to­get­her #girlf­riend #sty­lish #couple

A post sha­red by Be­auty 💜 Ma­keup 💄 Tu­to­rials 💅 (@be­i­or­ga­nics) on

zdroj: bright­side

Komentáre