Možno ste sa za­smiali pri názve článku, no sku­točne sa nad tým za­mys­lite. Nech­cete po svo­jom boku nie­koho, kto sku­točne pre­mýšľa? Kto ne­ho­vorí jednu hlú­posť za dru­hou, nie­kto, kto Vám ne­vy­číta každú chybu alebo zly­ha­nie.

Taká je žena, ktorá roz­mýšľa. Randi s ňou, vezmi si ju.

Toto dievča má veľké srdce a veľké sny. Pre­mýšľa veľa, no vie, ako si vy­chut­nať daný mo­ment. Toto dievča ti ráno po­šle ese­mesku, v kto­rej ti po­šle za­mýš­ľa­júci sa text alebo jed­no­du­cho po­ďa­ko­va­nie za tvoje miesto v jej ži­vote. Ak po­vie, že sa ti ospra­vedl­ňuje, myslí to na­ozaj. Ak po­vie, že ju to mrzí, nie je to žiadna vy­po­čí­ta­vosť. Jed­no­du­cho ju to mrzí. Ne­chová sa ako dieťa, ktoré ne­us­tále po­tre­buje po­zor­nosť. Vie, že aj ty máš vlastný ži­vot a svoje sny a preto sa ti snaží vy­ho­vieť vo všet­kom. U nej ne­mu­síš mať strach, že ťa pod­ve­die na kaž­dom rohu a ešte ti ve­nuje fa­lošný úsmev a bozk. Ve­čer sa vždy za­mýšľa, ako strá­vila dnešný deň, komu po­mohla a čo sa na­učila. Ne­bude do­ko­nalá vo vzťahu, no dá do neho všetko!

Ne­mrhá ener­giou na ľudí, ktorí si ju ne­za­slú­žia. Je vy­be­ravá. Jej sla­bos­ťou je láska a to ju robí naj­sil­nej­šou oso­bou na svete. 

zdroj: unsp­lash.com

Je sama se­bou, na nič sa nehrá. Ďa­kuje za každý deň a za každé po­nau­če­nie. Ak je smutná, ne­vy­ha­dzuje to na oči dru­hým. Svoje prob­lémy a sta­rosti si rieši sama v sebe. Jed­no­du­cho sa len snaží, aby ti pri nej bolo dobre. Myslí to s te­bou vážne!

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Má svoje pri­ority a zá­sady a má­lo­kedy ich zmení. Má svo­jich najb­liž­ších a pri nich sa cíti vý­ni­močne. Ne­pot­re­buje fa­lošné pria­teľ­stvá. Je tr­pez­livá, milá a od­daná pria­teľka, par­tnerka, man­želka. Ne­boj sa jej ina­kosti. To ju robí vý­ni­moč­nou.

Chlapče, za­mi­luj sa do ženy, ktorá s te­bou bude viesť dlhé hl­boké kon­ver­zá­cie.

Chlapče, za­mi­luj sa do ženy, ktorá ti naj­skôr od­halí svoju dušu, až po­tom svoje telo.

Komentáre