Áno, tá pekná ru­žová bub­lina praskla. Bolí to, ale načo si kla­mať, veď lží si už po­čula dosť. Os­tali po nej len po­tr­hané kúsky. Mo­zaika, ktorá už viac ne­dáva zmy­sel. Vieš, že by už ni­kdy ne­bola krásna, aj keď sa v hlave stále sna­žíš spo­jiť si ten ob­raz. Máš ho pred se­bou, ne­mô­žeš za­bud­núť. Po­vieš si celý zo­znam roz­um­ných dô­vo­dov, prečo by si ho mala vy­pus­tiť z mysle. No tvoje úsi­lie zlyhá vždy, keď sa tieto dô­vody zra­zia s citmi, ktoré v sebe ne­vieš po­tla­čiť.

Mys­líš si, že ťa naj­viac za­sia­hol práve váš roz­chod? Omyl. Tvoj vlastný boj je to, čo ti ub­li­žuje naj­viac. Cez deň vy­ze­ráš vy­rov­nane, ale ve­čer sa to­píš v kok­taily bez­moc­nosti, dep­re­sie, úz­kosti, krás­nych spo­mie­nok a ne­spl­ne­ných pred­stáv. Ráno ťa pre­budí ďal­šia nočná mora, a tak si po­vieš, že už na­ozaj sta­čilo. Vý­kyvy ná­lad ťa vy­čer­pá­vajú, takto po­kra­čo­vať ne­mô­žeš.

Ale prečo do toho ne­us­tále pa­dáš? Pre­tože pod­ve­dome si per­ma­nen­tne hľa­dáš aso­ciá­cie a rôzne spo­je­nia. Všetko ti ho pri­po­mína, ne­vieš ako ho vy­ma­zať. Mys­líš na neho, lebo tie po­zi­tív­nej­šie spo­mienky ti svo­jím spô­so­bom na­vo­dzujú niečo prí­jemné, as­poň na­vo­nok. Ne­ak­cep­tu­ješ prí­tom­nosť, a tak si sa dob­ro­voľne roz­hodla žiť v mi­nu­losti. Re­a­lita však na teba na­ráža na kaž­dom kroku, to je dô­vod, prečo tr­píš. Ne­za­bú­daj, je to tvoja my­seľ, tvoja voľba. Ty si osoba, ktorá môže všetko ovplyv­niť.

pexels-photo

Foto: pe­xels.com

Chceš za­bud­núť? Tak za­budni! Ukonči to trá­pe­nie a buď opäť šťastná. Ne­pri­pi­suj mu celú vinu za svoje ne­šťas­tie. Je pravda, že ti ub­lí­žil a za­cho­val sa od­sú­de­nia­hodné. To všetko je však mi­nu­losť, te­raz je to v tvo­jich ru­kách a nech­cem po­čuť ni­jaké vý­ho­vorky. Ne­chaj ho ísť. Roz­ho­dol sa tak, ne­drž ho. Možno si jed­ného dňa uve­do­míš, že to bolo to naj­lep­šie, čo si mohla uro­biť. A ver mi, on bude tiež tr­pieť, ale o to sa už po­stará pani karma.

Nech­cem už viac vi­dieť tvoj prázdny po­hľad ani po­bled­nutú tvár. Chcem, aby bola v tebe znovu is­kra. Mladá žena, pô­vabná a plná ener­gie. Nie­kde v tvo­jom vnútri sa stále skrýva, stačí ju iba vy­slo­bo­diť. Pro­sím, za­budni na neho a vráť sa späť. Ja viem, že to zvlád­neš!

Komentáre